Zápis dětí do prvních tříd


Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd pro školní rok 2019 – 2020 se uskuteční v pátek 5. dubna 2019. K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis proběhne elektronicky: V době od 19.03.2019 do 04.04.2019 se mohou zákonní zástupci na www.zapisdozszlin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou zvolenou základní školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Podáním vytištěné a podepsané žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ v den zápisu 05.04.2019 se zahájí přijímací řízení.

Rodičům, kteří nemají možnost elektronické registrace dítěte nebo vytištění žádosti o přijetí, provede tyto úkony škola v úterý 2. dubna 2019 v době od 14:30 do 15:30 hodin.

Rodiče mohou registrovat dítě k zápisu na www.zapisdozszlin.cz od 19.03.2019 do 04.04.2019.

Ve školním roce 2019 – 2020 budeme v naší škole otevírat dvě běžné první třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu Barevná škola, do kterých přijmeme max. 52 dětí, a jednu první montessori třídu s prvky výuky podle pedagogiky Marie Montessori pro max. 20 dětí. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v naší škole rozhoduje podle kritérií (viz přidaný soubor) a v souladu se školským zákonem ředitelka školy.

Co potřebují rodiče k zápisu?

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci

Odklad povinné školní docházky

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

Jak mají rodiče postupovat, když chtějí žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např. v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR – březen 2017).

Upozornění:

 • V březnovém Magazínu města Zlína budou uveřejněny všechny důležité informace k zápisu dětí do 1. třídy!


Další informace k zápisu budou včas zveřejňovány.


Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/ 2020

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114

Běžná první třída

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2019/ 2020:

 1. Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.
 2. Přednostně přijímáme žáky, kteří budou mít v naší škole k datu 1.9.2019 sourozence.
 3. V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.

Neformální část zápisu NENÍ hodnotícím kritériem pro přijetí/ nepřijetí do běžných tříd.

Montessori první třída

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do první třídy s alternativní výukou Montessori ve školním roce 2019/ 2020:

 1. Neformální část zápisu (výstupy RVP MŠ) 40 bodů
 2. Spádovost 10 bodů
 3. Sourozenec ve škole k 1.9.2019 10 bodů
 4. Sdílení alternativního pedagogického přístupu, Montessori normalizace a vhodnost metody 40 bodů

(Schopnost pracovat v tichu, samostatnost při práci i rozhodování, respektování nastavených pravidel, ochota zapojit se do práce a dokončit rozdělaný úkol.)

Při shodě bodů rozhodne o přijetí los. S termínem losování budou rodiče seznámeni prostřednictvím webu školy a informací na dveřích školy.