Zápis dětí do prvních tříd 2020

Dokumenty k zápisu

Informace k zápisu:

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace, 761 75 Zlín

INFORMACE K ZÁPISU

Na základě opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 a z důvodu ochrany zdraví před nákazou novým typem koronaviru rozhodla ředitelka školy o změně termínů a času zápisu.

V případě původního plánu s využitím stanovišť, na která se rodiče přihlásili na www.zapisdozszlin.cz, by došlo k nahromadění většího počtu osob na jednom místě v určitou dobu. Abychom tomu zamezili a předešli možnému šíření nemoci COVID-19, rušíme termíny stanovišť v pátek 3. 4. 2020 v časech od 13:00 do 18:00 hod.

Zároveň žádáme rodiče, aby se objednali na nový termín zápisu na tel. 577 044 711, 732 503 791.

Objednávat nové termíny zápisu bude možné od čtvrtka 26. 3. 2020 do středy 1. 4. 2020 v době od 8:30 do 12:30 hod.

Zápis – přijímání žádostí:

Pátek 3. 4. 2020 8:30 – 17:30 hod.

Pondělí 6. 4. 2020 8:30 – 12:00 hod.

Úterý 7. 4. 2020 8:30 – 12:00 hod.

Zápis proběhne v budově školy.

Rodiče si připraví:

V Žádosti o přijetí rodiče zkontrolují správnost údajů: jméno, příjmení dítěte a datum narození podle rodného listu, adresu trvalého bydliště včetně čísla popisného.

Adresa trvalého bydliště dítěte musí souhlasit s údaji v občanském průkazu zákonného zástupce.

Rodiče přinesou k zápisu:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí 2x
 • Vyplněný formulář „Kontakt na rodiče“ 1x
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

Z důvodu závažné situace v souvislosti s COVID–19 žádáme rodiče, aby byli vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou rouška, rukavice, a aby dodržovali odstup mezi osobami min. 2 metry.

Postup u zápisu:

 • Rodič předloží vyplněnou žádost (2x), kontakt na rodiče, rodný list dítěte a OP.
 • Prázdný formulář Kontakt na rodiče bude rovněž připraven v listinné podobě u zápisu
 • Škola zkontroluje údaje v žádosti, jeden originál žádosti si ponechá a druhý vrátí zákonnému zástupci dítěte. Rodič si žádost o přijetí s vyznačeným registračním číslem dítěte a potvrzením školy uschová. Pod registračním číslem, které je uvedeno v žádosti o přijetí, bude dítě uvedeno v seznamu přijatých a nepřijatých dětí.

Rodičům, kteří nemají možnost registrovat své dítě na www.zapisdozszlin.cz a vytisknout si Žádost o přijetí, umožní tuto službu škola v úterý 7. 4. 2020.

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

vzhledem k závažné situaci a v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů - pohovor učitelky s dítětem, vyplnění zápisového listu.

Dobu zápisu stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem.

Z výše uvedených důvodů dochází také ke změně Kritérií pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v naší škole.

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku (děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis proběhne elektronicky

Od pondělí 16.3.2020 mohou rodiče registrovat své děti k zápisu na www.zapisdozszlin.cz.

Rodičům, kteří nemají možnost registrovat své dítě elektronicky a vytisknout si dokumenty k zápisu, provede registraci dítěte včetně vytištění žádosti o přijetí škola v úterý 7.4.2020.

Po zápisu dětí do 1. tříd bude rodičům umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 16.4.2020 v době od 12:00 do 13:00 hod. v ředitelně školy.

Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí proběhne nejpozději do 28.4.2020 na úřední desce školy a www.zskom.cz. Děti budou v seznamech uvedeny pod identifikačními čísly, která obdrží při zápisu.

Ve školním roce 2020 – 2021 budeme v naší škole otevírat dvě běžné první třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu Barevná škola, do kterých přijmeme max. 50 dětí, a jednu první montessori třídu s prvky výuky podle pedagogiky Marie Montessori pro max. 15 dětí. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v naší škole rozhoduje podle kritérií (viz přidaný soubor) a v souladu se školským zákonem ředitelka školy.

Co potřebují rodiče k zápisu?

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci

Odklad povinné školní docházky

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

Jak mají rodiče postupovat, když chtějí žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např. v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR – březen 2017).

Další informace k zápisu budou včas zveřejňovány.


Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/ 2021

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114

Běžná první třída

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2020/ 2021:


  1. Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.
  2. Přednostně přijímáme žáky, kteří budou mít v naší škole k datu 1. 9. 2020 sourozence.
  3. V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.

Neformální část zápisu NENÍ hodnotícím kritériem pro přijetí/ nepřijetí do běžných tříd.

O počtu dětí přijímaných do první třídy rozhoduje ředitelka školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky.

Ve školním roce 2020 – 2021 rozhodla ředitelka školy o přijetí 50 dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.

Montessori první třída

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do první třídy s alternativní výukou Montessori ve školním roce 2020/ 2021:

 1. Schopnost pracovat v tichu (hodnocení z práce v Montessori kroužku) 0 - 1 bod

2. Samostatnost při práci i rozhodování (hodnocení z pozorování při práci v Montessori kroužku) 0 - 1 bod

3. Respektování nastavených pravidel (komunitní kruh, vzájemné interakce, reakce na pokyny vyučujícího) 0 - 1 bod

4. Ochota zapojit se do práce a dokončit rozdělaný úkol (včetně úkolů zadaných učitelem, nejen úkoly, které si děti volí 0 - 1 bod

z připravené nabídky)

5. Sourozenec v Montessori třídách k 1.9.2020 0 - 1 bod


Na zařazení žáka do alternativní třídy Montessori nemá vliv spádovost dítěte.

Při shodě bodů rozhodne o přijetí los. S termínem losování budou rodiče seznámeni prostřednictvím webu školy a informací na dveřích školy.

O počtu dětí přijímaných do první třídy Montessori rozhoduje ředitelka školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky. Žáci se vzdělávají ve věkově smíšených třídách. Ve třídě je nejvyšší počet žáků 23, z toho 14 žáků prvního ročníku.

Ve školním roce 2020 – 2021 rozhodla ředitelka školy o přijetí 14 dětí do 1. ročníku Montessori.