Zápis dětí do prvních tříd 2021

Informace k zápisu dětí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2021 - 2022:

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace, 761 75 Zlín

INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče, předání vyplněné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2021 - 2022 včetně dalších dokladů proběhne v pátek 9.4.2021 osobně ve vstupních prostorách školy. Doporučujeme rodičům, aby z hygienických důvodů předání žádosti a dalších dokumentů ve škole zajistil pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

Tomu bude předcházet elektronický zápis: Na www.zapisdozszlin.cz rodiče zaregistrují své dítě, vyberou si školu a čas zápisu. Tyto webové stránky budou spuštěny od 22.3. do 8.4.2021. V těchto dnech rodiče zaregistrují své děti k zápisu.

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku (děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

Co potřebují rodiče k zápisu ve škole?

 • kopii rodného listu dítěte

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce

 • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci (2x)

 • vyplněný formulář kontakt na rodiče (bude nabídnut ve škole anebo lze stáhnout ZDE)

Kopie rodného listu dítěte bude přiložena k žádosti o přijetí. Rodič předloží k nahlédnutí originál rodného listu, bude-li o to požádán. V Žádosti o přijetí rodiče zkontrolují správnost údajů: Jméno, příjmení dítěte a datum narození podle rodného listu, adresu trvalého bydliště včetně čísla popisného. Adresa trvalého bydliště dítěte musí souhlasit s údaji v občanském průkazu zákonného zástupce.


Žádost mohou doručit zákonní zástupci následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 • poštou (rozhodující je datum podání)

 • osobně ve škole


Postup u zápisu ve škole:

 • Rodič předloží vyplněnou žádost (2x), vyplněný formulář kontakt na rodiče, kopii rodného listu dítěte a OP.

 • Prázdný formulář Kontakt na rodiče bude rovněž připraven v listinné podobě u zápisu.

 • Škola zkontroluje údaje v žádosti, jeden originál žádosti si ponechá a druhý vrátí zákonnému zástupci dítěte. Rodič si žádost o přijetí s vyznačeným registračním číslem dítěte a potvrzení školy uschová. Pod registračním číslem, které je uvedeno v žádosti o přijetí, bude dítě uvedeno v seznamu přijatých a nepřijatých dětí.

 • Rodič zvolí pro své dítě jeden ze dvou volitelných předmětů: dramatická výchova nebo výtvarné činnosti.

Dramatická výchova - prostřednictvím navozených situací dítě prožívá emoce a volí si formy řešení problémů.

Výtvarné činnosti - vhodné pro výtvarně nadané děti, které baví tvořivost.


Rodičům, kteří nemají možnost registrovat své dítě na www.zapisdozszlin.cz a vytisknout si Žádost o přijetí, umožní tuto službu škola ve středu 7.4.2021 v době od 12:00 do 13:00.


Z důvodu závažné situace v souvislosti s COVID-19 žádáme rodiče, aby byli vybaveni ochrannými prostředky: Povinně respirátorem, případně rukavicemi, a aby dodržovali odstup mezi osobami min. 2 metry.


Odklad povinné školní docházky

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

Jak mají rodiče postupovat, když chtějí žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např. v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR – březen 2017).

Informace o výuce v naší škole:

Ve školním roce 2021 - 2022 budeme otevírat dvě první třídy s výukou podle ŠVP Barevná škola a jednu třídu s výukou podle ŠVP Moderní škola - výuka Montessori. Do 1. ročníku s výukou podle ŠVP Barevná škola přijmeme max. 50 dětí. Do 1. ročníku s výukou podle ŠVP Moderní škola - výuka Montessori přijmeme max. 22 dětí.

Výuka v běžné třídě (ŠVP Barevná škola): Od 1. třídy vyučujeme povinný předmět anglický jazyk. Český jazyk učíme genetickou metodou, v matematice využíváme logické úlohy prof. Hejného, součástí hudební výuky je hra na flétnu. Děti píší moderním typem písma Comenia Script, ale jsou seznamovány i s běžným vázaným písmem. Nabízíme rodičům a dětem volbu jednoho volitelného předmětu - výtvarné činnosti nebo dramatickou výchovu. Děti pracují podle "Daltonského plánu", který je vede k samostatnosti, zodpovědnosti a termínování úkolů.

Výuka podle pedagogiky Marie Montessori (ŠVP Moderní škola - výuka Montessori): Děti pracují v dvojročných třídách podle svých individuálních týdenních plánů. Jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti, plánování, spolupráci. Využívají montessori pomůcky, pracují v tichu. Od první třídy mají povinnou výuku angličtiny, český jazyk se učí genetickou metodou, v matematice využívají logických úloh prof. Hejného. Probíhá úzká spolupráce vyučujících, dětí a rodičů. Děti jsou hodnoceny slovně.

Školní družina: Za běžných podmínek je školní družina pro děti otevřená od 6:00 do 7:35 hod. (ranní družina) a po skončení vyučování nejpozději do 17:00 hod. Do školní družiny jsou přednostně umístěné děti prvních tříd. Práce ve školní družině probíhá podle ŠVP pro zájmové vzdělávání Barevná družina. V rámci družiny mohou děti navštěvovat různé kroužky (rukodělný, vaření, sportovní, hudební atd.).

Školní kroužky: Škola nabízí vždy v září žákům školní kroužky. Např. florbal, volejbal, angličtina pro nejmenší, čtenářský, flétna, deskové hry atd.Další informace k zápisu budou včas zveřejňovány.Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/ 2022

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114

Běžná první třída

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2021/ 2022:


  1. Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.

  2. Přednostně přijímáme žáky, kteří budou mít v naší škole k datu 1. 9. 2021 sourozence.

  3. V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.


O počtu dětí přijímaných do první třídy rozhoduje ředitelka školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky.

Ve školním roce 2021 – 2022 rozhodla ředitelka školy o přijetí max. 50 dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.

Montessori první třída

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do první třídy s alternativní výukou Montessori ve školním roce 2021/ 2022:

Ve školním roce 2021 – 2022 rozhodla ředitelka školy o přijetí max. 22 dětí do 1. ročníku .


 1. Bydliště nemá na přijetí dítěte vliv.

 2. Přednostně přijímáme děti, které budou mít v naší škole k datu 1. 9. 2021 sourozence.

 3. V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.


Na zařazení žáka do alternativní třídy Montessori nemá vliv spádovost dítěte.

V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los. Losování proběhne za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku Montessori a předsedy školské rady. Na losování budou přizváni e-mailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

O počtu dětí přijímaných do první třídy Montessori rozhoduje ředitelka školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky. Žáci se vzdělávají ve věkově smíšených třídách.