Montessori

Montessori u nás

Čím se vyznačuje pedagogika podle Montessori?

Soužití dětí a paní učitelky vychází ze společně vytvořených pravidel, která se děti učí respektovat. Učitelka vede děti v jejich práci a usměrňuje výběr činností. Pochopení učiva dětem usnadňují speciální pomůcky, kterými je třída vybavena. Specifickým znakem práce v Montessori třídě je skutečnost, že každá pomůcka je v učebně zastoupena pouze jednou. Děti jsou tak vedeny k trpělivosti a vzájemné toleranci.

Jaké skupiny dětí se v prvním ročníku scházejí?

Ve třídě jsou děti s různým stupněm znalostí a vědomostí, s rozdílnými pohledy na svět a různým temperamentem. Je krásné je sledovat, jak se navzájem doplňují, učí jeden od druhého a postupně poznávají, že smyslem nabývání kompetencí, dovedností a znalostí není být vždy první a nejlepší. Skutečnost, že se jim povedlo dokončit práci správně, že vyřešily náročný úkol, že překonaly velkou překážku, je sama o sobě velkou odměnou.

Jak probíhá hodnocení dětí v takové třídě?

Známkování je nahrazeno slovním hodnocením. Pro rodiče i děti má slovní hodnocení mnohem větší informační hodnotu než pouhá známka nebo razítko. Mimo krátkých sdělení v hodnotící knížce jsou pro rodiče připraveny také individuální hodnotící schůzky. Ty probíhají v úzkém kruhu učitel – rodič – žák. Všichni zúčastnění si zde shrnou, co konkrétně dítě zvládlo a kterým směrem má dále zaměřit své úsilí. Velkou roli v Montessori třídě hraje také sebehodnocení dětí, kterému se však žáci teprve učí.

V Montessori školách se v hodnocení uplatňuje specifický přístup k chybám a nedokonalostem žáků, jak se projevuje v praxi?

Děti vedeme k poznání, že chyba není nepřítel, po kterém přichází trest, ale naopak chyba nás učí hledat nové postupy a řešení. Cílem snažení dětí není jen osvojování si poznatků, ale i rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti spolupracovat a komunikovat. Velkým přáním pedagogů školy je, aby žákům jejich nadšení a zájem o nové poznatky vydržely i nadále. Doufají, že se dětem podaří v jejich dalším životě, který mají před sebou, uplatnit to, co se prostřednictvím Montessori pedagogiky naučily.