Závěrečné práce žáků 9. ročníku

1. Cíl zpracování absolventské práce

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

· schopnost systematické dlouhodobější samostatné práce

· schopnost vyhledávání a zpracování informací

· schopnost integrovat (spojovat) učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky

· schopnost napsat vlastní text na dané téma

· schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu

· schopnost praktické práce na PC – napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu

· schopnost samostatně vystoupit a za pomoci multimediální a prezentační techniky svou práci prezentovat

2. Zveřejnění témat

Témata budou vyvěšena na nástěnce ve 3. patře a na webu školy

3. Výběr témat

Každý žák 9. ročníku si vybere vedoucího práce a domluví se na tématu. Tento vyučující bude vedoucím jeho závěrečné práce a žák s ním bude práci konzultovat.

4. konzultace, získávání informací, zpracování ZP


 • Konečné odevzdání práce: 31. května

5. Obsah a rozsah práce:

Formátování textu a vytvoření prezentace proběhne v rámci hodin informatiky s p. uč. Roženkovou

- úvodní list, na kterém bude uveden název práce a jméno, třída a škola žáka, který práci vypracoval (informace k formátování - v hodinách informatiky)

- text muže být doplněn obrázky, grafy, tabulkami apod.,

- celkový rozsah práce bude mít nejméně 5 stran psaného textu formátu A4 (rozděleného na kapitoly, odstavce apod.),

 • úvodní strana -

 • obsah práce - min. 3 strany textu + případné obrázky (obrázky mohou být v textu nebo společně za textem)

 • poslední strana - závěr + použité zdroje

- přílohou k práci muže být model, výtvarná práce či jiná dokumentace

Práce bude mít celkově minimálně 5 stran (úvodní strana,text práce - min. 3. strany a závěr + další strana: použité zdroje

 • Obrázky

- nelze stahovat z internetu jakýkoliv obrázek. Lze použít jen obrázky vlastní nebo z otevřených zdrojů (např. wikipedie) a doplnit do práce zdroj a obrázky číslovat.

- V seznamu použitých zdrojů pak bude zjednodušená citace, např:

Obr. č. 1: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupné na www: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detailaufnahme_Weihnachtsstern_-_gro%C3%9F.jpg

- nebo:

nebo např. : obr. č. 2: vlastní (pokud je to vlastní fotografie)

Formátování:

 • typ písma: Ariel

 • velikost písma: 12

 • řádkování 1,5

 • okraje: 2,5 cm (vnější, nahoře, dole), vnitřní 3,5 cm

 • zarovnání do bloku

 • nadpisy - tučně, 14

6. Prezentace před třídou:

  • termíny budou upřesněny

Přítomni budou:

  • ředitelka školy

  • zástupce ředitele pro II.. stupeň

  • zástupce ředitelky školy pro I. stupeň

  • učitel, se kterým žák práci konzultoval

Prezentace a obhajoba práce proběhne takto:

  • žák ústně představí před svou třídou svou práci v časovém rozmezí cca 5 minut, lze s pomocí audiovizuální a počítačové techniky

  • prezentaci nelze číst (je možné mít osnovu)

  • posuzující nebo posluchači mohou klást doplňující otázky

  • obhájené práce budou školou archivovány

  • žák za obhájenou práci obdrží certifikát

  • účast na prezentaci bude umožněna i zájemcům z řad žáků 8. ročníků

7. Hodnocení:

  • obhajoba práce je součástí hodnocení v českém jazyce a v příslušném předmětu, kterého se obsah práce týká. Při hodnocení bude použita stupnice odpovídající známce na úrovni písemné práce:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – vyhovující

5 - nevyhovující

  • V případě, že práce bude hodnocena jako nevyhovující, bude žák ve vyučovacím předmětu český jazyk a příslušném předmětu k tématu vybrané práce hodnocen stupněm nedostatečný na úrovni písemné práce

  • Známka 1 - 5 - obsahová úroveň prezentace (věcnost, přehlednost, vystižení hlavní myšlenky ZPS),

  • Známka 1 - 5 - formální úroveň zpracování prezentace, účelné využití techniky při prezentaci,

  • Známka 1 - 5 - úroveň vystupování, přesnost, kultivovanost a správnost vyjadřování, schopnost zaujmout posluchače