Povinné informace


dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a a vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.


Aktualizace: 7. 1. 2022


1. Název

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 24/22Z/2009 ze dne 15.10.2009.

Hlavní účel zřízení organizace

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny a školní družiny.

Doplňková činnost

  • realitní činnost – pronájem tělocvičny

  • provozování hostinské činnosti školní kuchyně, tj. vaření obědů pro cizí strávníky - bývalé zaměstnance - důchodce, důchodce, zaměstnance jiných školských zařízení a ostatní cizí strávníky

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.

Právní forma - příspěvková organizace

Právnická osoba - zřízena na dobu neurčitou

Ředitel školy – Mgr. Karin Frýdlová (statutární orgán právnické osoby) od 1. 8. 2021.

Zřizovatel : Statutární město Zlín, nám Míru 12, 761 40 Zlín. www.zlin.eu

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace ve všech jejich záležitostech v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Písemné právní úkony činí ředitel jménem příspěvkové organizace tak, že k vlastnoručnímu podpisu připojí otisk razítka příspěvkové organizace.

Výše jmenovaný pracovník je zároveň určen k poskytování informací v souladu s § 2 odst. l, vyhlášky č. 150/1958, Ú.1., o vyřizování stížností a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Organizační schéma

Dokument v pdf ZDE

4. Kontaktní spojení

Adresa školy (fakturační adresa)

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Havlíčkovo nábř. 3114

761 75 Zlín

Další kontakty

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

je shodná s poštovní adresou

Úřední hodiny

Kancelář školy je v provozu denně od 07:30 hod. do 15:00 hod.

Telefonní čísla

sekretariát: 577 044 711 mobil: 732 503 791

úřední hodiny podatelny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8,00 – 13,00, středa: 13:00 - 17:00

školní jídelna: 577 044 714

školní družina: 577 044 721

Adresa internetové stránky

https://www.zskom1.cz/

Adresa e-podatelny

e-mail: info@zskom1.cz

Datová schránka

ID datové schránky: nzjmnkg

Další elektronické adresy

Škola

Školní družina

Školní jídelna

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

71008021

7. DIČ

CZ71008021

8. Dokumenty

Zřizovací listina a doklad o jmenování ředitele do funkce je k nahlédnutí v ředitelně školy. Kompletní ŠVP je rovněž k nahlédnutí v ředitelně a je také na chodbě u sborovny. Tamtéž je dispozici ŠVP pro školní družinu.

9. Žádosti a informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.

Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem info@zskom1.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně na adresu

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy na adrese:

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

  • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,

  • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,

  • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

  • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

  • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

  • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,

  • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,

  • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,

  • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,

  • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

  • povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.

Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění prostřednictvím ředitele školy u:

Krajský úřad Zlínského kraje

odbor školství, mládeže a sportu

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

13. Popisy postupů

– návody pro řešení životních situací

Poradenské služby školy

Portál veřejné správy

Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

  • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění

  • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

  • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění

  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

  • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění

Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT)

Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

Vybrané právní předpisy

Školní řád - účinnost od 01.09.2020

Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2020

Vnitřní řád školní jídelny - účinnost od 01.07.2020

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

Základní škola Základní škola Komenského I, Zlín nedisponuje vzory licenčních smluv. Výhradní licence nebyla dosud vydána.

17. Výroční zpráva

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


Zařízení

Základní škola, kapacita 600, IZO: 102319197

Školní družina, kapacita 185, IZO: 118500791

Školní jídelna. kapacita 1200, IZO: 103107207