Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Oznámení školy

Důležitá upozornění:

Upozornění pro rodiče - žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let elektronicky

V zájmu ochrany Vás rodičů i našich zaměstnanců Vás žádáme o zasílání žádostí o ošetřovné elektronicky.

V žádosti uveďte:

  • celé jméno dítěte
  • třídu
  • rodné číslo
  • datum narození.


Vyplněnou a potvrzenou žádost budeme zasílat obratem na Vaši e-mailovou adresu dle pořadí doručení.

E-mailová adresa pro zasílání žádostí : sekretariat@zskom1.cz

Veškeré informace platné od 27. 3. 2020 přikládáme v odkazu České správy sociálního zabezpečení :

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Úřední hodiny ve škole : pondělí – pátek 8,30 – 12 hod.

V případě, že nemáte možnost žádost zaslat elektronicky, nevstupujte do školní budovy bez ochrany obličeje.

Reakce ředitelky školy na vyjádření ministra školství Roberta Plagy dne 23. 3. 2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že současná situace, dle sdělení ministra školství hned tak neskončí a plánuje se návrat dětí do škol nejdřív za 2 měsíce, je nutno přijmout následující opatření.

Domácí vzdělávání pro všechny žáky je povinné a bude zaměřeno zejména na profilující předměty (matematika, jazyk český, jazyk anglický). Učitelé těchto předmětů budou žákům zadávat úkoly zpravidla dvakrát týdně. Úkoly budou zaměřeny na opakování, odkazy na aktivity, jejímž opakováním si žáci probíranou látku upevní.

V ostatních předmětech, si učitelé připraví pro žáky aktivity 1x týdně. Úkoly budou zaměřeny převážně na opakování, procvičování.

Žáci 9. ročníku se zaměří na opakování a procvičování učiva, které budou potřebovat k přijímacím zkouškám na střední školy. Ty proběhnou po skončení mimořádné situace a návratu žáků do škol. Vyhlášeno bude pouze jedno kolo přijímacích zkoušek, případně doplňkové přijímací zkoušky.

Žádám všechny rodiče, aby kontrolovali vzdělávání svých dětí a pravidelné plnění zadávaných úkolů v daných termínech. Vzhledem k tomu, že od některých starších žáků příslušní vyučující nemají zpětnou vazbu, žádám Vás o důslednou kontrolu plnění zadaných úkolů. V následujících dnech rodiče těchto žáků budou osloveni buď e-mailem nebo telefonicky s žádostí o podporu školní práce.

Žáci by měli plnit úkoly podle režimu dne a nastaveného rozvrhu hodin. Pomineme – li výchovy (VV,VVč, PV, TV, DV, HV), neměli by trávit výukou víc jak 4 vyučovací hodiny.

V současné chvíli učitelé nebudou úkoly klasifikovat. Úkoly budou ze strany učitele hodnoceny – splnění úkolu, úroveň, snaha, včasné odevzdání. Toto hodnocení se pak promítne do celkového hodnocení předmětu za dané pololetí.

Pokud se vy rodiče setkáte s problémem, neváhejte nás pedagogické pracovníky kontaktovat buď prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo na e-mailové adrese příslušného vyučujícího jméno@zskom1.cz

Je také naší povinností nabídnout žákovi pomoc a konzultaci v případě, že učivo nezvládá a nerozumí mu. Lze k tomu využít stejné nástroje jako výše, případně jiné nástroje po dohodě s vyučujícím.

Domácím studiem pěstujeme v žácích zodpovědnost i samostatnost při plnění úkolů. Získávají kompetence k učení, řešení problémů, pracovní i občanské.

Všichni rodiče mají přístup do elektronické žákovské knížky, pokud nemají k dispozici přístupové údaje kontaktujte, prosím třídní učitele.

Žákům, kteří nemají počítač, tablet, chytrý telefon a tím ani možnost přístupu na web své třídy, školy a do elektronické žákovské umožňujeme plnit práci pouze v papírové podobě. Úkoly si budou moci zákonní zástupci pro své dítě po telefonické domluvě zákonného zástupce s příslušným vyučujícím vyzvednout ve vestibulu školy. Tato opatření již v současné době fungují a osvědčila se.

Pokud jde o písemné plnění úkolů, budou si žáci tyto úkoly zakládat do svých portfolií nebo sešitů příslušných předmětů

Vážení rodiče, velmi si vážíme Vaši snahy, práce a pomoci s domácím vzděláváním dětí v této nelehké době a děkuji všem, kteří se k této mimořádné situaci dokázali zodpovědně postavit.

Děkuji také všem za slova podpory a poskytnutí zpětné vazby. Věřím, že nás tato nelehká doba nejen posílí, ale naučí i novým věcem.

Přeji všem sílu, zdraví a pevné nervy

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

Vážení rodiče,

na základě informací k nouzovému stavu z Ministerstva školství a vzhledem k mimořádnému opatření, které se týká zákazu denního vzdělávání pro žáky všech škol, ředitelka školy rozhodla o možnosti využívání nástrojů "distančního vzdělávání".

Žáci budou vzděláváni formou dálkového domácího vzdělávání, studiem učiva a plněním úkolů přidělenými žákům učiteli jednotlivých předmětů a vyučujících v jednotlivých třídách. Pokyny jsou žákům předávány prostřednictvím webových stránek tříd. Rozhodnutí ředitelky školy je pro všechny žáky závazné. Pokud žáci doma nemají přístup na internet, zjistí si úkoly pro domácí vzdělávání od spolužáků.

Žáci jsou povinni pokyny a úkoly učitelů plnit.

Rodiče žádáme o plnou podporu a spolupráci při této obtížné situaci.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

Ošetřovné při mimořádné situaci

Vážení rodiče,

Ošetřovné při mimořádné situaci na základě rozhodnutí vlády vyplňuje škola

- Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Podle § 39 odst. 1 písm b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Při péči o jedno dítě se může vystřídat více oprávněných a nárok na ošetřovné při vystřídání se uplatňuje tiskopisem – - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tento díl slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí dítěte do péče jiným oprávněným.

lze předpokládat zvýšený zájem rodičů o potvrzení ošetřovného při péči o dítě do 10 let při uzavření školského zařízení. Pro urychlení tohoto administrativního úkonu Vás žádáme o předvyplnění první části formuláře, který Vám potvrdíme. Pokud nebudete mít možnost formulář vytisknout, vytiskneme ho na místě.

Za pochopení a spolupráci děkuji

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

Formuláře ke stažení:

Mimořádné opatření: až do odvolání nebudou žáci docházet do školy a školní družiny, školní jídelna bude mimo provoz.


Vážení rodiče,

na základě vydání mimořádného opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od středy 11. března 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

se zakazuje osobní přítomnost žáků, studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a ve školských zařízeních podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (Školský zákon)

Až do odvolání nebudou žáci docházet do školy , školní družiny. Rovněž školní jídelna bude mimo provoz.

Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zasílány úkoly přes elektronickou žákovskou knížku a webové stránky tříd.

Žádám rodiče, aby pravidelně sledovali web školy, kde se budou nacházet aktuální informace k dané situaci.

Mimořádné opatření platí až do odvolání.

Věřím, že společně situaci všichni zvládneme a hlavně, že nebude mít dlouhého trvání

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy


Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf
Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

KHS - mimořádné karanténní opatření

Ministerstvo zdravotnictví dnes (6.3.2020) vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova.

V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách

(www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené .

Mgr. Ivana Lukašíková

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Dokument v PDF - Mimořádné opatření osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republikyInformace KHS k epidemiologické situaci

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem nás Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požádala o zveřejnění příslušných informací, které jsou uvedeny v přiloženém souboru. Dále jsme byli informováni o tom, že Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bude s ohledem na vývoj situace vydávat další pokyny, o kterých Vás budeme informovat. Zároveň doporučujeme sledovat web www.khszlin.cz.

Doporučujeme rodičům žáků, kteří trávili dovolenou v zasažených oblastech, aby dodržovali pokyny ministerstva zdravotnictví, KHS Zlín a sledovali webové stránky školy.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy


Dokument KHS ve formátu pdf:

Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje


Výzva KHS - výuka plavání a pobytové akce v ČR


  • Výuka plavání není ke dni 5. 3. 2020 ve Zlínském kraji omezena. Mimo osoby specifikované v příloze. Vývoj situace je však nutné sledovat.
  • Pobytové akce v ČR lze za stávající epidemiologické situace ke dni 5. 3. 2020 realizovat, ale i pro tyto případy je nutné sledovat další vývoj. Pro akce v zahraničí platí aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Z výše uvedených pobytových akcí je nutné vyloučit děti, které nesplňují zdravotní způsobilost. Nezbytností je požadovat při odjezdu písemném prohlášení (nesmí být starší než jeden den) zákonného zástupce dítěte nebo fyzické osoby, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, a které potvrzuje, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na pobytovou akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Omezení účasti navíc platí pro všechny děti a dospělé osoby, které pobývaly v rizikových oblastech s komunitním přenosem koronaviru COVID-19.

Nadále Vás budeme informovat o vývoji situace ve Zlínském kraji.

Linky:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=T-U


Mgr. Ivana Lukašíková

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Stránky tříd:


Stránky Montessori tříd:

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění:

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF