Aktivity ekotýmu a školy

S ekotýmem na laser game

Po úspěšném absolvování auditu ekoškola nám vedení školy dalo velice pěkný dárek. Měli jsme možnost trávit celé dopoledne místo školy na laser game. V úterý 23.6. jsme se dopoledne setkali před PSG arénou a zahráli jsme si několik her v různých variantách. Ve všech hrách dominovali především mladší žáci jako Nelča nebo Jirka. Všechny hry jsme si strašně moc užili a vedení škole děkujeme za příjemně strávený zážitek mezi členy ekotýmu. Snad to nebude poslední společný výlet naší party a i v příštím roce si užijeme spoustu legrace!

Váš ekotým!


Chovají se vaši spolužáci ekologicky?

Chovají se vaši spolužáci ekologicky?

Již delší dobu se v médiích objevují zprávy o negativním vlivu člověka na životní prostředí. Obzvláště velkým tématem je vytváření odpadů a hospodaření s ním. Podobně zásadní se zdá i problematika zásob pitné vody na Zemi. Můžeme to ale my sami nějak ovlivnit? Určitě ano. Nebudu se v tomto článku zabývat faktem, že velké množství vody se využívá v zemědělství a průmyslu, jejichž produkty využíváme každý den. A co se odpadů týče, spíš než řešit, co s odpadem, je lepší ho vůbec nevytvářet.

My v ekotýmu vnímáme oba problémy vážně, a proto bychom chtěli naše spolužáky naučit, jak odpady správně třídit a zároveň zbytečně neplýtvat pitnou vodou. Z kapacitních důvodů není možné, abychom mohli uhlídat celou školu.

Za tímto účelem vznikly ekohlídky, které mají dohlížet na to, aby jejich spolužáci správně třídili odpad a dotahovali kohoutky. Do tabulek, které byly rozmístěny ve všech učebnách 2. stupně, zaznamenají stav košů a případně (ne)dotaženost kohoutků. Tyto údaje pak na konci týdne na schůzce vyhodnotíme a zjistíme, jak svědomitě k problému přistupují jednotlivé třídy.

Pro názornost přikládáme ukázku tabulky a popis toho, jak bude např. ekohlídka třídy 7. B postupovat: (obrázek)

1. V pondělí 3. vyučovací hodinu přijde třída 7. B do učebny 205, ve které je po předchozí třídě (8. C) špatně vytříděný odpad a dotažený kohoutek. Křížkem tedy ekohlídka zatrhne symbol koše a fajfkou symbol vody

2. Ve středu 1. hodinu dojde třída 7. B do učebny 205, ve které je vše v pořádku (odpad je správně vytříděný a voda z kohoutku neteče) a ekohlídka 7. B oba symboly odfajfkuje.

Tento příklad je pouze ilustrativní. V ekotýmu na konci každého měsíce vyhodnotíme, které třídy se chovají „šetrně“. Ve třídách, kde žáci tyto jednoduchá pravidla nedokážou dodržet, pak uděláme krátkou přednášku o odpadech a vodě. Budeme jen doufat, abychom přednášet nemuseli.

Váš ekotým!

Aktivity ke Dni Země

V pondělí 15. 4. 2019 se konalo netradiční vyučování s ekologickou tématikou s názvem Den Země. Jelikož je hlavním ekologickým tématem roku „voda“, byl i program letošního vyučování zaměřen na vodu. Učitelé na 2. stupni si připravili k vodě zajímavý program a ani náš ekotým nezůstal stranou!

Nejprve byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých bylo rovnoměrné zastoupení dětí šestých až osmých tříd a tyto skupiny pak absolvovali 4 předměty s ekologickou tématikou. Bylo zajímavé sledovat spolupráci žáků z různých ročníků při plnění úkolů, které si pro ně učitelé a žáci z ekotýmu připravili.

Náš ekotým se rozdělil do dvou týmů po 4 lidech a každý tým si připravil 4 vyučovací hodiny o vodě. Na úvod měli žáci nachystanou prezentaci o koloběhu vody, její spotřebě a čištění, stejně jako o nutnosti její ochrany.

Po úvodní prezentaci si žáci vyzkoušeli, jak vyrobit vlastní čističku vody na principu přírodní filtrace. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, které spolu soupeřili o lépe sestavenou čističku. Z předem připravených PET láhví, filtračního papíru a přírodního materiálu si podle návodu v prezentaci sestavili vlastní filtr. V poslední fázi pokusu pak členové ekotýmu přelili přes filtr silně znečištěnou vodu s bahnem. Bylo zajímavé sledovat, jak se většina nečistot dokázala usadit na filtru a do skleněné nádoby tekla pouze čistá voda.

V další aktivitě žáci tipovali, kolik vody se spotřebuje při výrobě některých nápojů a pokrmů a museli k sobě najít „vhodný protějšek“ s číselným údajem. Na konci této hry pak nastalo vyhodnocení správných dvojic.

V závěru hodiny děti soupeřili v AZ kvízu, který byl zaměřen (jak jinak) opět na téma VODA.

Žáci z ekotýmu si poprvé mohli vyzkoušet roli učitele, které se zhostili na výbornou. Zaujmout žáky 2. stupně a zároveň zachovat kázeň není jednoduché, našemu týmu se to však podařilo a zaslouží si velké uznání.

Za ekotým

Mgr. Jaroslav Helmer

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Děti z naší školy se podobně jako minulý rok do projektu zapojily.

V úterý 9. dubna 2019 nás vytáhlo ven jarní sluníčko. Využili jsme jeho energie a vydali se po důkladném bezpečnostním proškolení spolu s dětmi p. vychovatelky Líňové vysbírat s rukavicemi na rukou a umělohmotným pytlem nepořádek.

Po domluvě se základní školou Komenského II. jsme uklízeli levý břeh Januštice od můstku ke Sběrnému dvoru po most na Padělkách IX. Děti se nestačily divit, co všechno objevily a přestože před nedávnem nás předběhla jiná skupina, tentokrát dospělých dobrovolníků, nasbírali jsme téměř polovinu pytle.

Nejkurióznější byl nález starých brýlí. Je jen škoda, že v přírodě se bohužel stále dá najít spousta předmětů, které patří do košů nebo nádob na tříděný odpad. Kéž by si to všichni, kteří tyto předměty upustili, zavčasu uvědomili.

Na závěr naší úspěšné akce jsme spokojení vrátili do školy předat štafetu dalším družinám naší školy.

Jana Leciánová

Ekologický projekt Počítání kachen

Děti ze školní družinky p.Leciánové v týdnu od 18. do 22. února 2019 sledovaly, počítaly a následně vyhodnocovaly chování kachen na Fryštáckém potoce.

Nejprve jsme si ve družince popovídali o kačenkách obecně, děti si přichystaly protokol, který celý týden při pozorování vyplňovaly, a pak už vytyčily sledované území mezi dvěma lipami.

Úkolem dětí bylo zaznamenat den pozorování, počasí, hodinu, celkový počet kachen ve vymezeném území a nakonec počet kachen a kačerů, abychom je vždy poznali.

Dětem se nejvíce zamlouvalo chování kachen v přirozeném prostředí, hned na místě jsme si vysvětlili spoustu situací. Na závěr jsme konstatovali, že na počet kachen nemá vliv počasí, nýbrž hlavně přítomnost lidí, nejlépe s krmením v rukách. Kachny vždy kontrolovaly, zda nemáme něco „na zub“.

Příští ekologický projekt naší družiny se zaměří na jinou ekologickou oblast a samozřejmě vás budeme informovat.

Jana „Leciánová

vychovatelka ŠD

Ekologie v zimě - aktivita ŠD

Děti ze školní družiny p.Leciánové se věnují ekologii průběžně celý školní rok formou soutěží s netradičními materiály, vyráběním, pravidelným každotýdenním vynášením tříděného odpadu družinovou ekohlídkou, na podzim jsme sledovali počasí a vyhodnocovali jej a teď v zimě myslíme i na ptáčky.

Na venkovní parapet školní družiny jsme nasypali krmení a pravidelně jej doplňujeme. Ptáčci jsou při konzumaci velmi opatrní, přesto jsme jich ujž několik zahlédli. Před vánocemi jsme byli zanést do lesa nasbírané kaštanya ve sněhu určovali stopy zvířat.

Na jaře 2019 nás čekají další aktivity, o nichž vás všechny budeme samozřejmě informovat.

Jana Leciánová

vychovatelka


Navštívili jsme ekotým základní školy ve Štípě!

V úterý 6.11. 2018 navštívil náš ekotým pod vedením pana učitele J. Helmera základní školu ve Štípě s cílem seznámit se s tamním ekotýmem a posbírat inspiraci pro další fungování ekoškoly na ZŠ Komenského I.

Ekotým ze Štípy pod vedením paní učitelky M. Jurajdové pro nás přichystal velice originální občerstvení včetně popisků s receptem a nechyběly ani kelímky s našimi jmény.

Po úvodní videoprezentaci školy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s ekologickými aktivitami na obou školách. Ekotým ze Štípy pro nás připravil i AZ kvíz s ekologickou tématikou, kterou proti sobě hrály oba ekotýmy.

V další části programu jsme společně procházeli školu, kde nám byl představen plán činností, ekokodex ijiné projekty zaměřené na ekologii. Po prohlídce školy nás po školní zahradě a školního parku provedl ředitel ZŠ Štípa pan L. Klátil, který měl odborný výklad k venkovnímu areálu školy včetně jezírka, který nás zaujal velkou druhovou rozmanitostí.

S návštěvou základní školy ve Štípě jsme byli velice spokojeni a nasbírali jsme cenné zkušenosti pro další léta.


Za ekotým Mgr. Jaroslav Helmer

Den ekoškol

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

Děti společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A všechny tyto školy a desítky dalších, které jsou zapojené v programu, společně slaví svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018, kdy pořádají různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahajují nové projekty.

Program Ekoškola je finančně podporován ze Státního fondu životního prostředí.

Ekoškola v kostce:

  • TEREZA, vzdělávací centrum z.ú. je národní koordinátorkou programu Ekoškola v ČR
  • 68 zemí na 6 kontinentech
  • 17 000 000 zapojených žáků po celém světě
  • 400 zapojených českých škol a školek
  • 70 000 žáků v českých školách
  • 13 let programu Ekoškola v ČR

Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, informační centrum OSN v Praze.

Generálním partnerem je společnost IKEA.

TEREZA, vzdělávací centrum z. ú. usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním. Aby se učily nalézat řešení problémů a provádět kroky k jejich zlepšení.

Ocenění ekotýmu školy - titul Ekoškola

Na základě auditu konaného 16. dubna 2018 získala naše škola mezinárodní titul Ekoškola. Členům ekotýmu pod vedením p. uč. Helmera patří poděkování za kvalitní práci, kterou v tomto projektu odevzdali. Tímto oceněním získala škola oprávnění po dobu dvou let používat logo, vlajku a název Ekoškola. Slavnostní předávání titulů Ekoškola proběhne v 20. 6. 2018, v budově Senátu ČR.