Aktivity ekotýmu a školy

Ekologický projekt Počítání kachen

Děti ze školní družinky p.Leciánové v týdnu od 18. do 22. února 2019 sledovaly, počítaly a následně vyhodnocovaly chování kachen na Fryštáckém potoce.

Nejprve jsme si ve družince popovídali o kačenkách obecně, děti si přichystaly protokol, který celý týden při pozorování vyplňovaly, a pak už vytyčily sledované území mezi dvěma lipami.

Úkolem dětí bylo zaznamenat den pozorování, počasí, hodinu, celkový počet kachen ve vymezeném území a nakonec počet kachen a kačerů, abychom je vždy poznali.

Dětem se nejvíce zamlouvalo chování kachen v přirozeném prostředí, hned na místě jsme si vysvětlili spoustu situací. Na závěr jsme konstatovali, že na počet kachen nemá vliv počasí, nýbrž hlavně přítomnost lidí, nejlépe s krmením v rukách. Kachny vždy kontrolovaly, zda nemáme něco „na zub“.

Příští ekologický projekt naší družiny se zaměří na jinou ekologickou oblast a samozřejmě vás budeme informovat.

Jana „Leciánová

vychovatelka ŠD

Ekologie v zimě - aktivita ŠD

Děti ze školní družiny p.Leciánové se věnují ekologii průběžně celý školní rok formou soutěží s netradičními materiály, vyráběním, pravidelným každotýdenním vynášením tříděného odpadu družinovou ekohlídkou, na podzim jsme sledovali počasí a vyhodnocovali jej a teď v zimě myslíme i na ptáčky.

Na venkovní parapet školní družiny jsme nasypali krmení a pravidelně jej doplňujeme. Ptáčci jsou při konzumaci velmi opatrní, přesto jsme jich ujž několik zahlédli. Před vánocemi jsme byli zanést do lesa nasbírané kaštanya ve sněhu určovali stopy zvířat.

Na jaře nás čekají další aktivity, o nichž vás všechny budeme samozřejmě informovat.

Jana Leciánová

vychovatelka


Navštívili jsme ekotým základní školy ve Štípě!

V úterý 6.11. navštívil náš ekotým pod vedením pana učitele J. Helmera základní školu ve Štípě s cílem seznámit se s tamním ekotýmem a posbírat inspiraci pro další fungování ekoškoly na ZŠ Komenského I.

Ekotým ze Štípy pod vedením paní učitelky M. Jurajdové pro nás přichystal velice originální občerstvení včetně popisků s receptem a nechyběly ani kelímky s našimi jmény.

Po úvodní videoprezentaci školy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s ekologickými aktivitami na obou školách. Ekotým ze Štípy pro nás připravil i AZ kvíz s ekologickou tématikou, kterou proti sobě hrály oba ekotýmy.

V další části programu jsme společně procházeli školu, kde nám byl představen plán činností, ekokodex ijiné projekty zaměřené na ekologii. Po prohlídce školy nás po školní zahradě a školního parku provedl ředitel ZŠ Štípa pan L. Klátil, který měl odborný výklad k venkovnímu areálu školy včetně jezírka, který nás zaujal velkou druhovou rozmanitostí.

S návštěvou základní školy ve Štípě jsme byli velice spokojeni a nasbírali jsme cenné zkušenosti pro další léta.


Za ekotým Mgr. Jaroslav Helmer

Den ekoškol

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

Děti společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A všechny tyto školy a desítky dalších, které jsou zapojené v programu, společně slaví svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018, kdy pořádají různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahajují nové projekty.

Program Ekoškola je finančně podporován ze Státního fondu životního prostředí.

Ekoškola v kostce:

  • TEREZA, vzdělávací centrum z.ú. je národní koordinátorkou programu Ekoškola v ČR
  • 68 zemí na 6 kontinentech
  • 17 000 000 zapojených žáků po celém světě
  • 400 zapojených českých škol a školek
  • 70 000 žáků v českých školách
  • 13 let programu Ekoškola v ČR

Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, informační centrum OSN v Praze.

Generálním partnerem je společnost IKEA.

TEREZA, vzdělávací centrum z. ú. usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním. Aby se učily nalézat řešení problémů a provádět kroky k jejich zlepšení.

Ocenění ekotýmu školy - titul Ekoškola

Na základě auditu konaného 16. dubna 2018 získala naše škola mezinárodní titul Ekoškola. Členům ekotýmu pod vedením p. uč. Helmera patří poděkování za kvalitní práci, kterou v tomto projektu odevzdali. Tímto oceněním získala škola oprávnění po dobu dvou let používat logo, vlajku a název Ekoškola. Slavnostní předávání titulů Ekoškola proběhne v 20. 6. 2018, v budově Senátu ČR.