Práva a povinnosti žáků

Výtah ze školního řádu:

Žáci mají právo :

1. Na demokratický, objektivní a tolerantní přístup.

2. Na vzdělávání a školské služby,na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností

3. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

4. Na partnerskou spolupráci a komunikaci s učitelem ve formě dialogu.

5. Získávat informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

6. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovskou radu ze zástupců jednotlivých tříd), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s kritickými připomínkami k provozu školy, kvalitě výuky a podílet se na jejich řešení

7. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje žáka.

8. Nebýt zkoušený ihned po nemoci po dohodě s učitelem.

9. Odvolat se k ředitelce školy jsem-li přesvědčen, že moje činnost nebo chování bylo nespravedlivě ohodnoceno.

10. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, šikany, ponižování a zastrašování,právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, na respektování rasy a barvy pleti, náboženského vyznání, sociálního postavení rodiny a zdravotního stavu,na dodržování základních psychohygienických podmínek,na ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.

11. Má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

Žáci jsou povinni:

1. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

2. Chovat se slušně ke všem dospělým, zaměstnancům i spolužákům, dodržovat zásadu úcty, slušnosti a respektu k jiným.

3. Žáci jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

4. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Před každou vyučovací hodinou je žák povinen připravit si pomůcky a žákovskou knížku. Zjistí-li, že si cokoli zapomněl, omluví se na začátku hodiny učiteli.

6. Řádně a systematicky připravovat na vyučování, do školy chodit pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastnit se činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávací práce školy, všech povinných i nepovinných předmětů a řádně se vzdělávat.

7. Chodit do školy vhodně upraven a oblečen. Není dovoleno nosit oděvy, doplňky a ozdoby, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní, ale i ostatních žáků, nebo které by propagovaly nedovolená hnutí, sekty apod.