Dalton na 1. stupni

Dalton - školní rok 2019/ 2020

2.A Mgr. Šárka Vojáčková

Dýňování

Dnešní dalton nás seznámil s tím, jak je to vlastně s Halloweenem a našimi českými Dušičkami. Teď už víme, že Halloween se slaví v anglicky mluvících zemích a české Dušičky si připomínáme u nás trochu jiným způsobem. Po splnění povinných a nepovinných úkolů si děti mohly vydlabat dýni a tím si vyrobit strašáka. Moc to děti bavilo a povedly se nádherné kousky... všimněte si sami :-)

2.B Mgr. Lenka Doležalová

Dalton ve 2.B je letos v duchu cestovatelském. První cesta byla na školu v přírodě, která byla motivační pro celý školní rok. Po návratu ze školy v přírodě nás čeká plavba přes všechny světadíly. Prvním daltonským tématem bylo procvičování, následovalo téma jablíčko a ještě nás provázelo téma stromy. Aktivity na téma stromy jsme dělali v parku Svobody, kde žáci získali medaile za poznávání stromů, zasadili si stromeček a někteří vyzkoušeli střelbu z luku či lanové aktivity.

3.A Mgr. Jana Haasová

Od října začala probíhat daltonská výuka. Také letos budou témata pojmenována podle toho, co probíráme ve výuce. Novinkou by měla být inspirace knihou, kterou právě společně čteme.

Připomenu zde základní ideály a principy této výuky:

  • samostatnost : děti se učí zodpovědnosti za svoji práci
  • spolupráce : učí se pracovat v kolektivu, spolupracují v týmu
  • volnost : za své učení jsou zodpovědné
  • plánování : zvolí si čas, tempo a pořadí úkolů

Děti začnou nejprve pracovat na úkolech povinných. Mohou si je zkontrolovat a pak si vybrat z tzv. úkolů bonusových - extra. Výběr je ovlivněn u některých dětí bodovým ohodnocením. Někdo si vybírá podle atraktivity úkolu, i když za něj získá menší počet bodů. Někdo si vybere úkol složitější, protože za něj získá více bodů.

Na konci bloku každý zhodnotí svou práci. Děti mohou ocenit také pomoc kamaráda. V daltonském bloku není práce hodnocena známkou, pouze body za splněné úkoly.

4.A Mgr. Lenka Bárová

V rámci výuky Dalton žáci 4.A vyplnili ve cvičení i/y do slov názvů hradů a zámků ČR. Svou práci si mohli zkontrolovat vyhledáním na mapě. Následně jsme si společně ukázali fotky vybraných zámků a hradů na projektoru.

4.B Mgr. Hana Čambalová

Týden jablka

Dnešním daltonem jsme pomyslně uzavřeli náš jablíčkový týden. Ve čtení bylo důležité si správně přečíst text o Isaacu Newtonovi a jeho objevu. Odpovědět na otázky pak byla hračka! Matematika nám tentokráte dala celkem zabrat. Logickou hádanku vyřešilo jen pár dětí, slovní úloha a písemné odčítání taky nedopadlo nejlépe ... zato naše horká matematická novinka, šipkové grafy, šly dětem opravdu skvostně! V extra úkolech se pak seřazovaly odrůdy jablek podle abecedy, určovaly se slovní druhy, tvořila se příbuzná a vyjmenovaná slova z kartiček, hledalo se v česko-anglickém slovníku a nebo se luštila hádanka z písmen.

5.A Mgr. Eva Březovjáková

Žáci 5.A plní daltonské úkoly stejně jako v jiných třídách. Speciální je ale vyhodnocení jejich nasbíraných bodů, které se započítávají do celoroční hry na téma HOLLYWOOD.

Již na začátku roku nejlepší řešitelé daltonských úkolů z minulého školního roku sestavili týmy, pojmenovali je podle filmových společností, nebo tak, jak je zrovna napadlo. Body jednotlivých členů týmu se sčítají a společně se posouvají mezi filmovými ateliéry. Občas se objeví skupinové úkoly, na kterých musí zapracovat jako tým. Každý týden se nese v duchu jiného filmu. Filmy vybírají zvolení žáci dle svého vkusu a připravují si i své vlastní úkoly pro spolužáky.

5.B Mgr. Michaela Pospíšilová

DALTON 1.11.2019 Téma: Halloween

Opět nastal čas Dušiček a anglo - saského svátku Halloween, který je pro děti velmi atraktivní. Tudíž i letos jsme se pustili do daltonského bloku s tímto tématem. Žáci pracovali na pracovních listech, jež byly rozděleny do čtyř částí. Největší část dnes zabíral anglický jazyk, který byl ale pojat velice hravě. Žáci poslouchali dětskou anglickou písničku a na jejím základě měli doplnit slova, jež v písničce chyběla. Čekala je také osmisměrka, spojování slov s obrázkem, anglické přesmyčky a bludiště. Ačkoli byly děti nejprve ne zrovna nadšené ze zařazení anglického jazyka, nakonec se tato část jevila jako ta nejlepší. V matematice jsme procvičili jak sčítání a odečítání pod sebou, tak také násobení nebo dělení jednociferným číslem. Děti to ale neměly jen tak jednoduché! Tyto příklady měly zjišťovat na základě různých kódů a až pak tedy mohly počítat. Češtinářská část děti také moc bavila, a to proto, že měly vytvořit identifikační kartu Halloweenského strašidla. Měly nejen nakreslit obrázek, ale také tomuto strašidlu vymyslet jméno, bydliště, místo strašení. Měly tomuto strašidlu přiřadit vlastnosti a popsat jeho způsob strašení. Drtivá většina dětí se také dostala k extra úkolům, kde měly buď vymýšlet a kreslit Halloweenský komiks nebo si měly vybarvit obrázek čarodějnice a následně ji v deseti větách popsat v anglickém jazyce.

Zde přikládám ukázky Halloweenských strašidel, které si děti vymyslely:

SAKALAKA

Sakalaka je latinsko - americký název. Toto strašidlo se živí lidským strachem. Sakalaka nevypadá nikdy stejně, protože se mění v to, čeho se lidé bojí nejvíce. Tím dokáže lidi poměrně hodně vyděsit. Vždy se potuluje blízko hřbitova. Na Sakalakský hřbitov proto mnoho lidí nechodí. Toto strašidlo je nesmrtelné. Zbavit se ho můžete tak, že se přestanete bát a přestanete utíkat před tím, čeho se nejvíce bojíte.

FRNFKVOŇA

Už odmalička straší v Irsku za odpadkovým košem, ale skoro všechna ostatní strašidla vylekají ji samotnou, protože je velmi plachá. Oproti svým rodičům má jinou barvu, ale prý to nevadí. Rodiče jsou fialoví a ona sama má barvu modrou. Při strašení je to ale výhoda. Nejde totiž tolik vidět. Frkfkvoňa je velmi zajímavé a zvláštní strašidlo, které rádo zpívá a právě svým zpěvem děsí všechny lidi okolo.

DALTON 4.10.2019 Téma: Znamení zvěrokruhu

Tento Dalton se nesl ve znamení horoskopů. Děti zjišťovaly informace o sobě samém a snažily se odhadnout, zda na ně charakteristika platí či nikoli. Své pocity a emoce pak vypisovaly do daltonských listů. Zároveň zjišťovaly, jaké je nejčastější znamení u nás ve třídě a na plné čáře vyhrály panny. Dalton byl dnes rozdělen do dvou částí. Část češtinářská, která byla hodně založená na čtení, vypisování podstatných informací o sobě samém, skloňování a především se nesla ve slohovém duchu, kdy žáci zkoušeli psát horoskopy svým spolužákům. Část matematická byla o něco kratší. Zde jsme řešili dvě šifry a díky nim jsme se dozvěděli rozdíl mezi astronomií a astrologií. Z mého pohledu byl tento Dalton velice úspěšný, protože děti moc bavilo zjišťovat informace o sobě samém, o svých spolužácích, a také o vás, rodičích. Nejúspěšnější aktivitou se pak jevilo vymýšlení horoskopů svým spolužákům.

DALTONSKÝ PLÁN

Hlavní myšlenkou daltonské výuky je podpora aktivní práce žáků. K základním principům patří volnost, samostatnost a spolupráce a s tím vším se také pojí zodpovědnost za odvedenou práci.

Daltonská metoda v naší škole nenahrazuje klasickou výuku, ale naopak ji vhodně doplňuje tak, aby nejlépe spojila výhody jak daltonských prvků, tak klasického vzdělání.

Žák si může volně vybrat, který úkol splní dříve, a který později. Volí si své spolupracovníky, a někdy také místo, kde bude pracovat. Může pracovat samostatně, ale i ve skupině. Žák si musí svou práci vhodně časově rozvrhnout a naplánovat, aby ji v daném čase stihnul.

Moderní trendy ve výuce na naší základní škole

S daltonským plánem a jeho prvky ve výuce se učitelky naší školy seznámily ve školním roce 2014/2015, kdy vedení školy zajistilo proškolení všech pedagogů 1. stupně ředitelem a zástupkyní již dlouhodobě fungující daltonské školy v Brně. Také všechny učitelky 1. stupně navštívily daltonskou školu v Brně, kde byly na ukázkových hodinách. Od února roku 2015 se pak postupně začaly pravidelně zařazovat daltonské bloky ve třídách 1. stupně i u nás ve škole.

Aplikace daltonského plánu na 1.stupni naší školy

Každá z učitelek má vlastní systém, podle kterého zařazuje daltonský blok do běžných vyučovacích hodin. Blok může být zaměřen na procvičení již probrané látky, nebo také na získání nových znalostí, které si děti osvojí netradiční formou. U mladších dětí může trvat blok necelou vyučovací hodinu, se vzrůstajícím věkem, schopnostmi a dovednostmi se časová dotace navyšuje. Zpočátku se může tento systém zdát žákům obtížný, protože musí zvládnout své úkoly bez pomoci učitelek, ale postupnými kroky se v nich probouzí větší sebevědomí a samostatnost.

Jak probíhá daltonský blok

Každý blok by měl vždy začínat krátkou motivací, po níž následují základní instrukce a pokyny. Zbytek bloku si již žáci organizují sami - vybírají si pořadí úkolů, pracovní tempo, pomůcky a kolegy.

Pokud úkol žáci nezvládnou sami, mohou požádat o radu spolužáka, vyhledat si potřebné informace v encyklopedii, učebnici, nebo použít pro řešení jinou učební pomůcku. Žáci za svou práci nejsou hodnoceni známkou, ale body. Ty si zaznamenávají na svých daltonských metrech.

Učitel do daltonského bloku přímo nezasahuje, vystupuje zde spíše v roli pozorovatele. Pro kontrolu práce žáků mu slouží daltonská tabule. Zde si děti postupně značí své splněné úkoly pomocí barevných magnetek.

Na závěr každého bloku pak probíhá hodnotící kruh. Učitel zde zjišťuje, zda byly úkoly pro žáky obtížné, nebo naopak jednoduché, který úkol je zaujal apod. Tento kruh slouží pro učitele jako zpětná vazba, na niž může v dalších blocích reagovat.

Výhody daltonského plánu

· Rozvoj vzájemné spolupráce mezi žáky.

· Zodpovědná svoboda – žák si sám volí pořadí činností a plnění úkolů, ale současně je zodpovědný za splnění úkolů v daném čase.

· Vyhledávání a třídění informací.

· Sebehodnocení a hodnocení své práce (ať už pozitivní či negativní)

Mgr. Hana Ludvíková, Mgr. Lenka Doležalová