Dalton na 1. stupni

DALTONSKÝ PLÁN

Hlavní myšlenkou daltonské výuky je podpora aktivní práce žáků. K základním principům patří volnost, samostatnost a spolupráce a s tím vším se také pojí zodpovědnost za odvedenou práci.

Daltonská metoda v naší škole nenahrazuje klasickou výuku, ale naopak ji vhodně doplňuje tak, aby nejlépe spojila výhody jak daltonských prvků, tak klasického vzdělání.

Žák si může volně vybrat, který úkol splní dříve, a který později. Volí si své spolupracovníky, a někdy také místo, kde bude pracovat. Může pracovat samostatně, ale i ve skupině. Žák si musí svou práci vhodně časově rozvrhnout a naplánovat, aby ji v daném čase stihnul.

Moderní trendy ve výuce na naší základní škole

S daltonským plánem a jeho prvky ve výuce se učitelky naší školy seznámily ve školním roce 2014/2015, kdy vedení školy zajistilo proškolení všech pedagogů 1. stupně ředitelem a zástupkyní již dlouhodobě fungující daltonské školy v Brně. Také všechny učitelky 1. stupně navštívily daltonskou školu v Brně, kde byly na ukázkových hodinách. Od února roku 2015 se pak postupně začaly pravidelně zařazovat daltonské bloky ve třídách 1. stupně i u nás ve škole.

Aplikace daltonského plánu na 1.stupni naší školy

Každá z učitelek má vlastní systém, podle kterého zařazuje daltonský blok do běžných vyučovacích hodin. Blok může být zaměřen na procvičení již probrané látky, nebo také na získání nových znalostí, které si děti osvojí netradiční formou. U mladších dětí může trvat blok necelou vyučovací hodinu, se vzrůstajícím věkem, schopnostmi a dovednostmi se časová dotace navyšuje. Zpočátku se může tento systém zdát žákům obtížný, protože musí zvládnout své úkoly bez pomoci učitelek, ale postupnými kroky se v nich probouzí větší sebevědomí a samostatnost.

Jak probíhá daltonský blok

Každý blok by měl vždy začínat krátkou motivací, po níž následují základní instrukce a pokyny. Zbytek bloku si již žáci organizují sami - vybírají si pořadí úkolů, pracovní tempo, pomůcky a kolegy.

Pokud úkol žáci nezvládnou sami, mohou požádat o radu spolužáka, vyhledat si potřebné informace v encyklopedii, učebnici, nebo použít pro řešení jinou učební pomůcku. Žáci za svou práci nejsou hodnoceni známkou, ale body. Ty si zaznamenávají na svých daltonských metrech.

Učitel do daltonského bloku přímo nezasahuje, vystupuje zde spíše v roli pozorovatele. Pro kontrolu práce žáků mu slouží daltonská tabule. Zde si děti postupně značí své splněné úkoly pomocí barevných magnetek.

Na závěr každého bloku pak probíhá hodnotící kruh. Učitel zde zjišťuje, zda byly úkoly pro žáky obtížné, nebo naopak jednoduché, který úkol je zaujal apod. Tento kruh slouží pro učitele jako zpětná vazba, na niž může v dalších blocích reagovat.

Výhody daltonského plánu

· Rozvoj vzájemné spolupráce mezi žáky.

· Zodpovědná svoboda – žák si sám volí pořadí činností a plnění úkolů, ale současně je zodpovědný za splnění úkolů v daném čase.

· Vyhledávání a třídění informací.

· Sebehodnocení a hodnocení své práce (ať už pozitivní či negativní)

Mgr. Hana Ludvíková, Mgr. Lenka Doležalová