Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v pondělí 23. 6. 2022 proběhla schůzka před nástupem dětí do 1. třídy. Dostavilo se 50 rodičů, kteří byli seznámeni s organizací školy a výuky v 1. třídě.

Schůzky se zúčastnila ředitelka školy Mgr. Karin Frýdlová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň Mgr. Bc. Irena Rotreklová, MCS, vedoucí vychovatelka školní družiny Mgr. Marcela Plšková, paní učitelky budoucích prvních tříd Mgr. Pavlína Absolonová, Mgr. Iva Kusbachová a Mgr. Iveta Zámečníková.

Pro rodiče byly připraveny formuláře s informacemi o školní jídelně, školní družině. Rodiče také obdrželi „Seznam školních potřeb, které je potřeba zajistit dětem do 1. třídy a dále měli možnost podat si „Přihlášku k průkazu ISIC školák.

Rodiče vyplnili a podepsali Souhlas s výukou anglického jazyka v 1. a 2. třídě“,Zápisový lístek do školní družiny“ + „Odchodový lísteka „Přihlášku ke školnímu stravování“. Rodiče, kteří se schůzky nezúčastnili, si mohou tyto dokumenty stáhnout z webu školy, vyplnit je a odevzdat v sekretariátu do 30. 6. 2022. Dokumenty jsou rovněž připravené k vyplnění u sekretářky školy p. Soni Dudové.

Po informační schůzce byl pro rodiče připraven seminář o matematice prof. Hejného. Praktické workshopy pak rodiče čekají ještě v září.

V rámci schůzky měli rodiče možnost zajistit si pracovní sešit do anglického jazyka přes školu. V případě zájmu je možné si toto zajistit v kanceláři školy do 10. 6. 2022.

Obecné informace:

1. Děti jsou zařazeny do volitelných předmětů výtvarné činnosti a dramatická výchova (volbu provedli rodiče při zápisu – do 10. 6. 2022 je možné ještě provést změny, a to prostřednictvím emailu frydlova@zskom1.cz ).

2. Škola zakoupí dětem školní potřeby, jako jsou tužky, mazací tabulky, lepidla, barevné papíry a nůžky. Ostatní potřeby do výtvarné výchovy budou zakoupeny v září z prostředků Spolku rodičů při ZŠ Komenského I.

3. Škola pořádá každoroční školy v přírodě, a to vždy na začátku školního roku z důvodu upevnění kolektivu a navázání přátelských vztahů. Školy v přírodě se účastní žáci 2. – 5. tříd. Žáci 1. tříd se ŠVP mohou zúčastnit po dohodě s třídní paní učitelkou také, a to na podzim, či ke konci školního roku po vzájemné dohodě s rodiči.

4. Byl stanoven předběžný termín tř. schůzek pro první ročníky – 12. 9. 2022

5. Škola i školní družina připravuje nabídku zájmových kroužků pro děti. Seznam kroužků obdrží žáci a rodiče v polovině září 2022.

6. V budově školy má svoje pracoviště Hudební škola Yamaha a výtvarný obor ZUŠ Zlín. Do těchto zájmových škol mohou rodiče svoje děti přihlašovat již nyní nebo pak na začátku září 2022. Přihlášené děti si bude přímo ze školní družiny odvádět vyučující HŠ Yamaha a ZUŠ Zlín a po skončení výuky je opět zavede zpět.

7. Škola také navázala spolupráci s jazykovou školou Lingua, která připravuje kurzy pro žáky naší školy již od 1. ročníku.

8. Výuka

a) Matematika podle prof. Hejného

b) Český jazyk genetickou metodou (bez slabikování, rychlejší pochopení principu čtení)

c) Psaní písmem Comenia Script (ŠVP Barevná škola – běžné první třídy). Děti se s vázaným písmem seznamují v rámci čtení.

d) Od pololetí šk. roku 2022 – 2023 bude zařazen do výuky „Daltonský plán“. Jeden den v týdnu budou děti plnit úkoly z různých předmětů v daném časovém úseku. Mohou si volit pořadí úkolů, pracovní místo, samostatnou práci či práci ve skupině. Dodržet musí časový limit. Učí se tak plánování, zodpovědnosti za splnění úkolů, soustředění a práci v tichu.

e) Děti se učí podle týdenních plánů, které jsou vždy v pátek zveřejněny na webu třídy a školy.

f) Děti plní tzv. „měsíční domácí úkoly“. Jedná se o úkoly zaměřené na rozvoj osobnostních, sociálních, občanských a dalších stránek každého dítěte.

9. Děti v 1. třídách mají své garanty, přátele a ochránce v žácích 9. ročníků. Společně prožívají různé aktivity a plní úkoly. Tento projekt se jmenuje „Kamarád“ a prolíná celým prvním školním rokem prvňáčků.

10. Školní družina používá nově bezpečnější systém vyzvedávání dětí rodiči – Bellhop. Pokud bude rodič vyzvedávat své dítě ze školní družiny, zakoupí si k tomu účelu speciální čip (100 Kč). Čip vydává vedoucí vychovatelka školní družiny Mgr. Marcela Plšková na základě vyplněného zápisového lístku. Čipy je možné si vyzvednout od 29. 8. 2022.

Schůzka s rodiči, kde odevzdají odchodové lístky proběhne 1. září ve školní družině s vedoucí paní vychovatelkou.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možný do 13.30 a pak od 15.00. Mimo stanovený čas je to samozřejmě také možné, ale prosíme, abyste tento režim respektovali v co největší míře. Paní vychovatelky tak mají prostor chodit ven a na další akce mimo školu. Vše je však vždy o vzájemné domluvě.

11. V září rodiče obdrží přístupové údaje do elektronické žákovské knížky „Bakaláři“, prostřednictvím níž probíhá omlouvání nepřítomnosti žáka, komunikace učitel­ – rodič a předávání výsledků vzdělávání.

12. Provoz školy v době prázdnin bude vyvěšen na webových stránkách. www.zskom1.cz.

13. Požadavky na zařazení dětí do tříd (kamarádské vztahy ze školky či rodinné) máte možnost vznést směrem k paní ředitelce prostřednictvím emailu frydlova@zskom1.cz do 10.6. Pak budou seznamy vyvěšeny a změny v nich nebudou možné.

S přáním krásných letních dnů Mgr. Karin Frýdlová, řed. školy