Práva a povinnosti zákonných zástupců

Výběr ze školního řádu:

 • Zákonný zástupce má právo:

 1. Na informace o průběhu vzdělávání a chování dítěte ve škole. Jednat s kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte či svěřence na třídních schůzkách a pohovorech, v konzultačních hodinách, na předem dohodnuté schůzce i mimo konzultační hodiny.

 2. Podle platných předpisů si zvolit formu hodnocení svého dítěte, která mu nejvíce vyhovuje .

 3. Vstoupit do školy a být přítomen ve vyučování i ostatním činnostem žáka ve škole( z bezpečnostních a organizačních důvodů po dohodě s vedením školy).

 4. Být v demokratických volbách zvolen zástupcem třídy a ve výboru sdružení rodičů předkládat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků i své vlastní.

 5. Volit a být voleni do Školské rady.

 6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

 7. Podle svých možností účastnit se třídních schůzek, pohovorů nebo konzultací . Pomáhat svému dítěti při plnění školních povinností. Dostavit se na požádání učitele k projednání záležitostí týkajících se jeho dítěte.

 8. Na svobodnou volbu školy dle svého výběru pro své dítě

 • Zákonný zástupce je povinen:

 • Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

 • Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

 • Do 3 dnů omluvit absenci svého dítěte třídnímu učiteli.

 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v žákovské knížce v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. V odůvodněných případech může být požadováno lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.

 • Oznamovat škole údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popř. údaj tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj poskytnut.

 • Neprodleně oznámit škole každou změnu trvalého pobytu žáka, pobytu zákonných zástupců, změnu adresy pro doručování písemností, telefonického a e-mailového spojení, (změna v době prázdnin se hlásí ihned po zahájení školního roku)

 • Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

 1. Dobrou spolupráci se žáky a zákonnými zástupci žáků považujeme v naší praxi za základní kámen pro vzdělávání a výchovu dětí ve škole. Spolupráci rozvíjíme a každoročně přicházíme s novými náměty na navázání blízkých kontaktů se zákonnými zástupci, na nové a moderní formy předávání informací, na odstranění bariér neporozumění mezi školou a rodinou.

 2. Zaměstnanec školy má právo na partnerskou spolupráci se žáky i zákonnými zástupci, na vzájemnou úctu, respekt, slušné jednání a chování

 3. Učitelé věnují individuální péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření školských poradenských zařízení a na sdělení zákonných zástupců o dítěti.

 4. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zákonného zástupce žáka o prospěchu a chování žáka, sdělují všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu a chování žáka.

 5. Učitelé pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoliv žáka, vhodným způsobem naněj reagují, odpoví, navrhnou řešení a jsou povinni zachovat důvěrnost informací.

 6. Připravují žáky k odpovědnému životu, vedou je k porozumění, snášenlivosti, toleranci a respektuk rovnoprávnosti.

 7. Povzbuzují žáky k aktivní spoluúčasti na dění ve škole a umožnit ji i žákům handicapovaným.

 8. Opraví písemné práce nejpozději do 14 dnů od jejich napsání, s výsledkem neprodleně seznámížáky. Písemné práce žáků II. stupně budou k dispozici zákonným zástupcům k nahlédnutí uučitelů v době konzultačních hodin, třídních schůzek, pohovorů i v jiných termínech po osobnídomluvě s učitelem, pokud se zákonný zástupce s učitelem nedohodne jinak.

 9. Pro jednání zákonných zástupců s učiteli jsou určeny třídní schůzky a pohovory. Zákonnízástupci jsou o termínech informováni sdělením v žákovské knížce a na webu školy. Konzultacezákonných zástupců s vyučujícími jsou možné na základě předběžné domluvy v době konzultacínebo v jinou dohodnutou dobu.

 10. Zjistit důvod nepřítomnosti žáka, pokud není zákonnými zástupci omluven do 3 dnů.

 11. Vyrozumět zákonného zástupce telefonicky pokud žák nemůže ze zdravotních důvodůpokračovat ve výuce. Pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby můžežák odejít domů.

Informování zákonných zástupců

Ve škole pracuje Sdružení rodičů, Sdružení rodičů Montessori a Školská rada. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce a v některých oblastech navrhuje změny a opatření.

Zákonní zástupci jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím:

 • školního „Zpravodaje“ vydávaného ředitelkou školy na začátku školního roku

 • webových stránek školy

 • školního časopisu „Čtvera“

 • pravidelných schůzek zákonných zástupců s učiteli

 • schůzek s třídními důvěrníky

 • plenárního zasedání v úvodu školního roku.

 • Zprávy o prospěchu a chování žáků dostávají zákonní zástupci prostřednictvím:

 • žákovských kníže, elektronické ŽK

 • schůzek s učiteli

 • konzultačních hodin jednotlivých učitelů

 • telefonického kontaktu

 • domluvených individuálních pohovorů s učiteli

 • konzultace společně s učitelem, zákonným zástupcem i dítětem v případě náhlého zhoršení prospěchu ihned telefonicky

 • Kontakt se školou je možný prostřednictvím:

- emailu

- telefonického spojení

- webových stránek

- osobní návštěvy

- dne otevřených dveří

- týdne otevřených dveří