Zápis dětí do prvních tříd

SEZNAM UCHAZEČŮ (DĚTÍ) PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2024/25

INFORMACE K ZÁPISU 


Vážení rodiče, zápis dětí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2024 - 2025 proběhne v pátek 5. 4. 2024. V letošním roce proběhne zápis do 1.tříd  tradičním slavnostním způsobem za účasti dětí. 

Samotnému zápisu bude předcházet elektronický zápis: 

Na www.zapisdozszlin.cz již teď naleznete informace a postup při elektronickém zápisu. 

Samotný elektronický zápis bude spuštěn od 01. 03. 2024 a ukončen 3. 4. 2024, v těchto dnech si rodiče zaregistrují své dítě, vyberou školu, čas zápisu a vytisknou  dvakrát žádost o přijetí. 

Uchazeči do běžné 1. třídy využijte při registraci stanoviště 1 - 6, uchazeči o zápis do Montessori třídy využijte při registraci stanoviště 7 a 8.

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku (děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 

Co potřebují rodiče k zápisu ve škole?

Kopie rodného listu dítěte bude přiložena k žádosti o přijetí. Rodič předloží k nahlédnutí originál rodného listu, bude-li o to požádán. V Žádosti o přijetí rodiče zkontrolují správnost údajů: Jméno, příjmení dítěte a datum narození podle rodného listu, adresu trvalého bydliště včetně čísla popisného. Adresa trvalého bydliště dítěte musí souhlasit s údaji v občanském průkazu zákonného zástupce.

Žádost mohou doručit zákonní zástupci následujícími způsoby:

Kontaktní údaje naleznete ZDE


Postup u zápisu ve škole:

Dramatická výchova - prostřednictvím navozených situací dítě prožívá emoce a volí si formy řešení problémů.

Výtvarné činnosti - vhodné pro výtvarně nadané děti, které baví tvořivost.


Rodičům, kteří nemají možnost registrovat své dítě na www.zapisdozszlin.cz a vytisknout si Žádost o přijetí, umožní tuto službu škola ve středu 3. 4. 2024 v kanceláři školy v době od 12:00 do 17:00.


Odklad povinné školní docházky

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

Jak mají rodiče postupovat, když chtějí žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např. v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR – březen 2017).

 

Informace o výuce v naší škole:

Ve školním roce 2024 - 2025 budeme otevírat dvě první třídy s výukou podle ŠVP Barevná škola a dvě třídy s výukou podle ŠVP Moderní škola - výuka Montessori. Do 1. ročníku s výukou podle ŠVP Barevná škola přijmeme max. 50 dětí. Do 1. ročníku s výukou podle ŠVP Moderní škola - výuka Montessori přijmeme max. 15 dětí.

Výuka v běžné třídě (ŠVP Barevná škola): Od 1. třídy vyučujeme povinný předmět anglický jazyk. Český jazyk učíme genetickou metodou, v matematice využíváme logické úlohy prof. Hejného, součástí hudební výuky je hra na flétnu. Děti píší moderním typem písma Comenia Script, ale jsou seznamovány i s běžným vázaným písmem. Nabízíme rodičům a dětem volbu jednoho volitelného předmětu - výtvarné činnosti nebo dramatickou výchovu. Děti pracují podle "Daltonského plánu", který je vede k samostatnosti, zodpovědnosti a termínování úkolů. 

Výuka podle pedagogiky Marie Montessori (ŠVP Moderní škola - výuka Montessori): Děti pracují v dvojročných třídách podle svých individuálních týdenních plánů. Jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti, plánování, spolupráci. Využívají montessori pomůcky, pracují v tichu. Od první třídy mají povinnou výuku angličtiny, český jazyk se učí genetickou metodou, v matematice využívají logických úloh prof. Hejného. Probíhá úzká spolupráce vyučujících, dětí a rodičů. Děti jsou hodnoceny slovně.

Školní družina: Za běžných podmínek je školní družina pro děti otevřená od 6:00 do 7:35 hod. (ranní družina) a po skončení vyučování nejpozději do 17:00 hod. Do školní družiny jsou přednostně umístěné děti prvních tříd. Práce ve školní družině probíhá podle ŠVP pro zájmové vzdělávání Barevná družina. V rámci družiny mohou děti navštěvovat různé kroužky (rukodělný, vaření, sportovní, hudební atd.).

Školní kroužky: Škola nabízí vždy v září žákům školní kroužky. Např. florbal, volejbal, angličtina pro nejmenší, čtenářský, flétna, deskové hry atd.Další informace k zápisu budou včas zveřejňovány.Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2024/ 2025

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114

Běžná první třída

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2024/ 2025:O počtu dětí přijímaných do první třídy rozhoduje ředitelka školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky.

Ve školním roce 2024 – 2025 rozhodla ředitelka školy o přijetí max. 50 dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.


Montessori první třída

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do první třídy s alternativní výukou Montessori ve školním roce 2024/ 2025:

Ve školním roce 2024 – 2025 rozhodla ředitelka školy o přijetí max. 15 dětí do 1. ročníkuNa zařazení žáka do alternativní třídy Montessori nemá vliv spádovost dítěte.

V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los. Losování proběhne za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku Montessori a předsedy školské rady. Na losování budou přizváni e-mailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

O počtu dětí přijímaných do první třídy Montessori rozhoduje ředitelka školy v souvislosti se zásadou zachování kvality výuky. Žáci se vzdělávají ve věkově smíšených třídách. 


Formulář - kontakt na rodiče:

Kontakty na rodiče (1).docx