Ekologická výchova ve škole

  • EVVO v průřezových tématech

- ekosystémy (organismy v ekosystémech – Př, chráněná území a přírodní krajiny – Ze)

- základní podmínky života (Slunce a tepelné záření, voda a vzduch – Fy, Př)

- lidské aktivity a problémy život. prostředí (obnovitelné zdroje energie – Fy, plasty – Ch)

- vztah člověka k prostředí (globální problémy města – VkO)

  • EVVO v projektovém vyučování

- Kamarádi – vytvoření vazby na základě celoroční spolupráce mezi deváťáky a prvňáčky.

- Den jablka (říjen) – prezentace tříd prostřednictvím stánků s ovocnými dobrotami a recepty.

- Den stromů (říjen ) - spolupráce s Lesy ČR

- Den naruby (březen) – vybraní žáci 9. ročníku si vyzkouší roli učitelů a učí ostatní žáky.

- Týden zdraví (duben) – pestrá nabídka sportovních aktivit, zdravá strava, první pomoc.

- Den Země (duben) – ekologická témata ve tvůrčích dílnách, jarní úklid lokalit ve Zlíně žáky 2. stupně v pracovních činnostech, vystoupení „Flétniček“ na náměstí.

- Biologické odbourávání odpadů – sledování potravních řetězců v přírodě (na školní zahradě), průřezové téma v přírodopisu 6. ročníku

- Ekosystémy – živé organismy na školní zahradě, průřezové téma v přírodopisu 7. ročníku.

- Moje město – Zlín město zeleně (přírodopis 6. ročník), Mapa města (zeměpis 8. ročník), Zlínský region (kulturní dění ve městě, historické a přírodní zajímavosti; 1. stupeň).

- Biosféra – deštné pralesy Amazonie (zeměpis 6. r.); Cestovní ruch – v ČR (zeměpis 8. r.)

- Odpady – třídění odpadu ve třídě, ve škole i v domácnosti, možnosti recyklace, využití odpadového materiálu na tvorbu výrobků

- Sběr pomerančové kůry

- celoroční sběr starého pečiva pro krmení vodního ptactva (kachen) na Fryštáckém potoku (školní družina)

- Sbírka pro psí útulek Vršava (2krát ročně)

návštěva výukových programů ZOO Zlín, DDM Astra, Muzea jihovýchodní Moravy a dalších center ekologické výchovy

- Den padajícího listí – projektový den 1. stupně na téma „Les“

  • EVVO ve výukových programech

- Pohodáři

- ZOO Zlín – výukové programy ve středisku Tyrol: Africké savany, Amazonská džungle, Život pod mořskou hladinou, Ledové světy

- Muzeum jihovýchodní Moravy

- DDM Astra Zlín

  • Soutěže o tématech EVVO

- Poznej a chraň – přírodovědná a ekologická soutěž (Ekocentrum Čtyřlístek, březen)

- Ekoolympiáda (ZŠ Štípa, 8. a 9. ročník, květen)

- školní a okresní kola olympiád: zeměpisná, fyzikální, biologická a chemická (průběžná příprava zájemců, soutěže proběhnou koncem zimy a na jaře)

- výtvarné soutěže o tématech EVVO, internetová zeměpisná soutěž Eurorebus

  • EVVO v pěstitelství (v pracovních činnostech):

- pokračování projekt „Školní zahrada jako přírodní učebna“

- revitalizace školní zahrady, další výsadba nových okrasných a ovocných rostlin

- péče o školní zahradu a údržba blízkého okolí školy (jarní a podzimní úklid)

- údržba květinové výzdoby v prostorách školy

- pěstování zeleniny a okrasných květin na školním pozemku

- výsadba koutku léčivých rostlin a trvalek na školní zahradě

  • Pobyty, exkurze a DVPP

- Adaptační pobyt (pro 6. a 8. ročník), Škola v přírodě (pro I. stupeň), , školní výlety, kulturní představení (kina, divadla, koncerty)

- Sběrný dvůr Zálešná – exkurze v rámci praktických činností (možnosti recyklace)

- Krajský veletrh programů a aktivit EVVO ve Zlíně (ZOO Lešná)

- Krajská konference o EVVO

- pravidelné setkávání koordinátorů EVVO zlínských škol na MMZ – konzultace, výměna zkušeností, diskuse, přednášky, propagační materiály

- exkurze v areálu ZOO Zlín pro 1. a 2. stupeň u vybrané přírodně pojaté expozice nebo v pavilonu čtyř kontinentů: Afrika, Asie, Austrálie, Amerika

- exkurze do Hasičského záchranného sboru ve Zlíně

- Filmový festival pro děti a mládež (návštěva představení s tématem EVVO)

- volitelné předměty (Ekologický přírodopis, Zeměpisné praktikum, Praktikum z fyziky) a zájmové kroužky (chemický, nabídnut pěstitelský)

  • Informační aktivity v oblasti EVVO

- nástěnky, plakáty a výstavky v prostorách školy týkající se EVVO

- seznamování pedagogického sboru s aktuálním programem a akcemi k EVVO

- informovanost rodičů a veřejnosti o akcích EVVO na webových stránkách naší školy

- přístup k informacím: školní knihovna (žákovská + odborné příručky pro pedagogy), připojení k internetu v kabinetech a některých učebnách

- dotazníky a ankety monitorující úspěšnost programů EVVO, sociální klima ve třídě

- školní časopis „Čtvera“, školní parlament

  • Poradenství a spolupráce v EVVO

- členství v síti škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) – informační servis a metodická podpora prostřednictvím časopisu Bedrník

- spolupráce s Odborem životního prostředí a zemědělství – Magistrátu města Zlín

- využívání programů a služeb v oblasti EVVO pro základní školy:

- ALCEDO – středisko volného času (Vsetín)

- LÍSKA – občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji (Vsetín)

- Ekocentrum Čtyřlístek o. s. (Zlín)

- Muzeum jihovýchodní Moravy a Baťův institut 14/15 (Zlín)

- DDM Astra Zlín – centrum ekologické výchovy

- Centrum Veronica Hostětín (Bojkovice)

- ZOO a zámek Zlín – Lešná – oddělení výchovy a propagace

- Sdružení Tereza (Praha)

- Přírodovědné centrum Trnka (Uherské Hradiště)

- Žabka – centrum ekologické výchovy (Staré Město)

  • Ekologizace provozu školy

- sběr papíru (4x ročně – září, listopad, březen, červen)

- třídění recyklovatelného odpadu ve škole – nádoby na baterie, PET-lahve a papír; kontejnery před školou na papír, plasty, elektroodpad a textil

- úspory - šetření elektrickou energií a vodou

- používání recyklovatelných materiálů, šetrných čistících prostředků vůči život. prostředí

- čisté školní prostředí, dodržování hygieny, pravidelné větrání v učebnách

- péče o zeleň a okolí školy (v rámci praktických činností – pěstitelství)

Ekologické aktivity školy 2018 - 2019