Dalton na 2. stupni - články

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
zemětřesení - daltonský list.pdf

Daltonské úkoly v hodině zeměpisu 6.C

V jedné z hodin zeměpisu zpracovávali žáci 6.C úkoly daltonského listu na téma zemětřesení s využitím naučné karty, učebnice, atlasu a tabletu. Vyzkoušeli si tak práci s textem, vyhledávání na internetu a snažili se správně formulovat odpovědi na otázky. Na formulaci odpovědi se mohli ve skupině dohonout. Na závěr si stručně zhodnotili svůj výkon a také označili, zda je tato forma práce bavila. Téměř všichni označili že je to baví :-)

J. Zicha

15.11.2019

Daltonská hodina v matematice v 8. ročníku

Kdybyste si udělali průzkum veřejného mínění, zjistili byste, že slovní úlohy nejsou v populaci nijak oblíbené. Spíš by se dalo říct, že fungují jako strašák. A co teprve slovní úlohy řešené rovnicí – už na začátku nevíte, co je vlastně neznámá, a když už konečně uklohníte zápis, čeká vás sestavování a řešení rovnice.

A tohle všechno potkalo osmáky v daltonských hodinách. Zhostili se toho ale se ctí a zdolávali jednu slovní úlohu za druhou. Na začátku hodiny si rozmysleli, jak chtějí pracovat: někteří spolupracovali ve skupinkách, někteří chtěli přemýšlet raději v klidu sami. Dostali k dispozici 21 slovních úloh různé obtížnosti a také s různým bodovým hodnocením. Snažili se dosáhnout co nejvyššího počtu bodů a k tomu sami volili strategii: více lehkých úloh, nebo zkusit těžší úlohu za více bodů?

Když bylo nejhůř, šlo přivolat záchranáře v podobě učitelky.

Žáci si průběžně úlohy opravovali podle připraveného řešení a vybarvoval políčka s příslušným počtem bodů.

Na závěr ohodnotili své výkony v jednotlivých částech úloh (stanovení neznáme, zápis, sestavení rovnice, zkouška).

Vyjadřovali také svůj celkový pocit z řešení slovních úloh a u mnoha z nich se zde objevovali rozesmátí smajlíci.

D. Gerichová

4.6.2019

Daltonská výuka v přírodovědných předmětech

Na naší škole je do výuky začleňován daltonský způsob vyučování. Žáci si mohou osvojit v předmětech jako je zeměpis, přírodopis, fyzika či chemie a je výborným prostředkem pro zopakování probraného učiva.

Tento styl výuky je zaměřený na vlastní samostatnost a odpovědnost. Žáci si na začátku sami zvolí zasedací prostředek a přizpůsobí si tak pracovní prostředí, které jim nejlépe vyhovuje. Následně vypracovávají povinné úkoly. O pořadí jednotlivých úloh i učebních pomůckách rovněž žáci samostatně rozhodnou. K dispozici jsou obvykle učebnice, tablety, počítače a jiné textové pomůcky (atlasy, tabulky apod.)

Žáci mohou pracovat ve skupinkách a jednotlivé úkoly si mezi sebou rozhodit. Tímto způsobem je u žáků rozvíjena schopnost spolupráce.

Po vypracování všech úkolů si žáci dojdou pro kontrolní list, které obsahují správné odpovědi k jednotlivým úkolům. Žáci si do tabulky v daltonském listu sami zatrhnou, zda byl úkol vypracován a následně i podle kontrolního listu zaškrtnou správnost vypracování tohoto úkolu. Žáci se na konci hodiny do daltonského listu sami ohodnotí, jakým způsobem pracovali. Tímto způsobem je u žáků rozvíjena schopnost vlastního sebehodnocení.

Ve většině případů tento způsob výuky žákům vyhovuje a podle jejich názoru je příjemným zpestřením výuky přírodovědných předmětů

Mgr. Jaroslav Helmer

4.6.2019

Den svatého Patrika v AJ 6. roč. formou daltonských úkolů

V pátek 17.3. jsme si v hodinách angličtiny v 6. ročníku připomenuli den sv. Patrika, který je patronem Irska. Připojili jsme se k irským oslavám tím, že žáci přišli oblečeni v zelené barvě. Žáci se dozvěděli nějaké zajímavosti ze života sv. Patrika a pak plnili úkoly formou daltonské výuky.

Mgr. Jana Klimecká

Daltonská výuka v hodinách zeměpisu

Do hodin zeměpisu pravidelně zařazujeme úkoly založené na principech daltonské výuky, které podporují aktivní práci žáků, zodpovědnost, spolupráci, volbu žáka (s kým chce spolupracovat, které úkoly si zvolí podle svého zájmu a pracovního tempa) a také sebehodnocení (žáci si sami překontrolují správnost a zhodnotí svůj výkon).

Výuka hodiny zeměpisu ve druhém prosincovém týdnu na téma „zemětřesení“ proběhla v 6.C právě formou daltonských úkolů. V daltonském listu měli žáci zadané krátkodobé povinné, volitelné a extra úkoly. Kromě učebnice a atlasu světa měli k dispozici také texty a obrázky ve skládačce „Zemětřesení – fakta a zajímavosti“. Doplňkem pro extra úkoly byly tablety pro vyhledávání na internetu. Žáci mohli pracovat samostatně, ve dvojici nebo tříčlenném týmu dle vlastní volby. Po kontrole správnosti si také stručně zhodnotili svůj výkon. Drtivá většina žáků třídy se vyjádřila k této formě výuky tak, že je baví nebo že jim vyhovuje.

V 8. ročníku touto formou proběhlo např. procvičování učiva o obyvatelstvu ČR. Doplňkem byl rovněž tablet, který mohli žáci využít pro vyhledávání na internetu a také k procvičování v aplikaci „Zeměpis ČR“. Po procvičení učiva následoval elektronický test na známky. Test s otevřenými i uzavřenými typy odpovědí osmáci vyplňovali na PC přes internet v aplikaci „formuláře Google“. Vyhodnocení pak obdrželi na svůj email i s označením chyb a správným řešením.

Jan Zicha

12/2016

Dalton v 6.A a B – český jazyk

Poprvé v letošním školním roce vyzkoušeli daltonské úkoly v českém jazyce žáci 6.A a B ve čtvrtek 6. října. Téma Národní jazyk bylo vhodně zařazeno v rámci Obecných výkladů o jazyce, a to na jednu vyučovací hodinu (s předchozí instrukáží). Žáci si tentokrát nezvolili sami možnost spolupracovat či pracovat samotní, ale všichni se předem rozdělili do skupinek po čtyřech, aby mohli efektivně a v týmu řešit úkoly na dané téma. Ty se týkaly jak teorie, tak praktických ukázek zejména z nespisovné části jazyka – nářečí, slangu, profesní mluvy. Využívali jak učebnici a pracovní sešit, tak i předem připravené informace i s nářeční mapou na nástěnce ve třídě a knihy (např. Slovácko sa súdí, Čertoviny z Valašska, Slovník hantecu, Hanýžka a Martínek aj.). Týmy mohly také v určitém časovém úseku využít počítač ve třídě. Pracovní listy skupin byly vyhodnoceny a porovnány, řešení našli další hodinu žáci na počítači i na nástěnce a mohli si své práce zkontrolovat.

Zhodnocení nebylo příliš optimistické, žáci totiž zjistili, že mnoha slovům z nářečí i jiných skupin nespisovného jazyka nerozumějí, a to dokonce ani z našeho nejbližšího regionu. Slovní zásobu si rozšiřují pouze spisovnou češtinou (ve škole) nebo hovorovými výrazy obecně užívanými, což je škoda, protože by měli být více pyšní na nářeční různorodost našeho regionu

Mgr. Darina Sotolářová

10/2016


Regiony USA v zeměpisu 7. ročníku formou daltonských úkolů

Dne 15.11 proběhla ve třídách 7. A a 7.B výuka na principech daltonské výuky. Tématem hodiny byly regiony USA. Žáci na začátku hodiny dostali daltonský list, ve kterém je zahrnuto povinné učivo, které žáci musí zvládnout, ale i učivo volitelné a doplňující pro šikovné žáky.

Tento styl výuky je zaměřený na vlastní samostatnost a odpovědnost. Žáci si na začátku sami zvolí zasedací prostředek a přizpůsobí si tak pracovní prostředí, které jim nejlépe vyhovuje. Následně vypracovávají povinné úkoly. O pořadí jednotlivých úloh i učebních pomůckách rovněž žáci samostatně rozhodnou. K dispozici byly učebnice, školní atlasy i školní tablety.

Žáci mohou pracovat ve skupinkách a jednotlivé úkoly si mezi sebou rozhodit. Tímto způsobem je u žáků rozvíjena schopnost spolupráce.

Po vypracování všech úkolů si žáci dojdou pro kontrolní list, které obsahují správné odpovědi k jednotlivým úkolům. Žáci si do tabulky v daltonském listu sami zatrhnou, zda byl úkol vypracován a následně i podle kontrolního listu zaškrtnou správnost vypracování tohoto úkolu. Žáci se na konci hodiny do daltonského listu sami ohodnotí, jakým způsobem pracovali. Tímto způsobem je u žáků rozvíjena schopnost vlastního sebehodnocení.

Ve většině případů tento způsob výuky žákům vyhovuje a podle jejich názoru je příjemným zpestřením výuky zeměpisu.

J. Helmer

12/2016