Pravidla pro omlouvání absence

  • Do 3 dnů omluvit absenci svého dítěte třídnímu učiteli.
  • O uvolnění žáka na dobu delší 2 dnů požádat písemně ředitelku školy.
  • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v žákovské knížce v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. V odůvodněných případech může být požadováno lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.