Práva a povinnosti zákonných zástupců

Výběr ze školního řádu:

 • Zákonný zástupce má právo:

1. Na informace o průběhu vzdělávání a chování dítěte ve škole. Jednat s kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte či svěřence na třídních schůzkách a pohovorech, v konzultačních hodinách, na předem dohodnuté schůzce i mimo konzultační hodiny.

2. Podle platných předpisů si zvolit formu hodnocení svého dítěte, která mu nejvíce vyhovuje .

3. Vstoupit do školy a být přítomen ve vyučování i ostatním činnostem žáka ve škole

( z bezpečnostních a organizačních důvodů po dohodě s vedením školy).

4. Být v demokratických volbách zvolen zástupcem třídy a ve výboru sdružení rodičů předkládat

potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků i své vlastní.

5. Volit a být voleni do Školské rady.

6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

7. Podle svých možností účastnit se třídních schůzek, pohovorů nebo konzultací . Pomáhat svému dítěti při plnění školních povinností. Dostavit se na požádání učitele k projednání záležitostí týkajících se jeho dítěte.

8. Na svobodnou volbu školy dle svého výběru pro své dítě

 • Zákonný zástupce je povinen:
 • Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 • Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Do 3 dnů omluvit absenci svého dítěte třídnímu učiteli.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v žákovské knížce v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. V odůvodněných případech může být požadováno lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.
 • Oznamovat škole údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popř. údaj tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj poskytnut.
 • Neprodleně oznámit škole každou změnu trvalého pobytu žáka, pobytu zákonných zástupců, změnu adresy pro doručování písemností, telefonického a e-mailového spojení, (změna v době prázdnin se hlásí ihned po zahájení školního roku)
 • Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

1. Dobrou spolupráci se žáky a zákonnými zástupci žáků považujeme v naší praxi za základní kámen pro vzdělávání a výchovu dětí ve škole. Spolupráci rozvíjíme a každoročně přicházíme s novými náměty na navázání blízkých kontaktů se zákonnými zástupci, na nové a moderní formy předávání informací, na odstranění bariér neporozumění mezi školou a rodinou.

2. Zaměstnanec školy má právo na partnerskou spolupráci se žáky i zákonnými zástupci, na vzájemnou úctu, respekt, slušné jednání a chování

3. Učitelé věnují individuální péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření školských poradenských zařízení a na sdělení zákonných zástupců o dítěti.

4. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zákonného zástupce žáka o prospěchu a chování žáka, sdělují všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu a chování žáka.

5. Učitelé pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoliv žáka, vhodným způsobem na

něj reagují, odpoví, navrhnou řešení a jsou povinni zachovat důvěrnost informací.

6. Připravují žáky k odpovědnému životu, vedou je k porozumění, snášenlivosti, toleranci a respektu

k rovnoprávnosti.

7. Povzbuzují žáky k aktivní spoluúčasti na dění ve škole a umožnit ji i žákům handicapovaným.

8. Opraví písemné práce nejpozději do 14 dnů od jejich napsání, s výsledkem neprodleně seznámí

žáky. Písemné práce žáků II. stupně budou k dispozici zákonným zástupcům k nahlédnutí u

učitelů v době konzultačních hodin, třídních schůzek, pohovorů i v jiných termínech po osobní

domluvě s učitelem, pokud se zákonný zástupce s učitelem nedohodne jinak.

9. Pro jednání zákonných zástupců s učiteli jsou určeny třídní schůzky a pohovory. Zákonní

zástupci jsou o termínech informováni sdělením v žákovské knížce a na webu školy. Konzultace

zákonných zástupců s vyučujícími jsou možné na základě předběžné domluvy v době konzultací

nebo v jinou dohodnutou dobu.

10. Zjistit důvod nepřítomnosti žáka, pokud není zákonnými zástupci omluven do 3 dnů.

11. Vyrozumět zákonného zástupce telefonicky pokud žák nemůže ze zdravotních důvodů

pokračovat ve výuce. Pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby může

žák odejít domů.

Informování zákonných zástupců

Ve škole pracuje Sdružení rodičů, Sdružení rodičů Montessori a Školská rada. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce a v některých oblastech navrhuje změny a opatření.

Zákonní zástupci jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím:

 • školního „Zpravodaje“ vydávaného ředitelkou školy na začátku školního roku
 • webových stránek školy
 • školního časopisu „Čtvera“
 • pravidelných schůzek zákonných zástupců s učiteli
 • schůzek s třídními důvěrníky
 • plenárního zasedání v úvodu školního roku.
 • Zprávy o prospěchu a chování žáků dostávají zákonní zástupci prostřednictvím:
 • žákovských kníže, elektronické ŽK
 • schůzek s učiteli
 • konzultačních hodin jednotlivých učitelů
 • telefonického kontaktu
 • domluvených individuálních pohovorů s učiteli
 • konzultace společně s učitelem, zákonným zástupcem i dítětem v případě náhlého zhoršení prospěchu ihned telefonicky
 • Kontakt se školou je možný prostřednictvím:

- emailu

- telefonického spojení

- webových stránek

- osobní návštěvy

- dne otevřených dveří

- týdne otevřených dveří