Oznámení školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Testování

S účinností od 24. 5. 2021 se preventivní antigenní test provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu."

Na základních školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

Homogenita tříd a skupin není povinná.

Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení

Pravidla zůstávají stejná pro testování i nošení ochrany dýchacích cest.

Školní jídelna

Provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření MZd.

Rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly. U jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci. U dlouhého stolu lze usadit více osob tak, že mezi skupinkami je rozestup alespoň 1,5 m. Ve vnitřních prostorách školní jídelny nemůže být víc strávníků, než je míst k sezení.

Ve Zlíně 18. května 2021 Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školyUsnesením vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 se s účinností od 1. března 2021 do 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve výuce.


Vážení rodiče,

Usnesením vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 se s účinností od 1. března 2021 do 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve výuce. Všichni žáci1. a 2. ročníků, včetně příslušných tříd Montessori přecházejí na distanční způsob výuky.

Školní družina je mimo provoz.

Individuální konzultace

Žáci mají nárok na individuální konzultace. Žáci mají rovněž nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním vzdělávání. Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče je i nadále poskytován u žáků v distančním vzdělávání buď on-line, nebo osobní konzultací žáka s učitelem v dohodnutém termínu a čase ve škole. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka po předchozím projednání s učitelem.

Všechny objednávky obědů budou v pondělí ráno 1. 3. 2021 zrušeny. Žákům v distančním vzdělávání, zaměstnancům školy, kteří nejsou na pracovišti a cizím strávníkům je umožněno odebrání stravy ve školní jídelně za přísných hygienických podmínek. Jídlo není možné konzumovat ve školní jídelně, strávníci si jídlo vyzvednou u jídelního okénka, přenesou ke stolu k tomu určenému, kde si jídlo přenesou do vlastních přinesených nádob nebo jídlonosičů.

Pokud mají rodiče zájem o obědy, musí si je pro své dítě v pondělí 1. 3. 2021 znovu objednat v době od 6,30 do 8,00 hod. Žádáme o dodržení času. Z technických a provozních důvodů může dojít ke změně skladby jídelníčku.

Žádáme rodiče, aby v pondělí 1.3. 2021 svým dětem objednali oběd ve stanovenou dobu.

Výdej stravy pro žáky, zaměstnance v distančním vzdělávání a cizí strávníky do jídlonosičů

od 11,00 – 11,30 hod.

od 12,30 – 13,00 hod.

Pro zaměstnance na pracovišti

od 11,30 – 12,30

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit jednorázovou roušku nebo respirátor

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci i součinnost, kterou nám poskytujete.

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy


Dokument MŠMT:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Informace k ukončení 1. pololetí šk. roku 2020/2021, předávání vysvědčení

První pololetí školního roku 2020/2021 končí ve čtvrtek 28. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že prezenční výuka probíhá v současné době pouze v 1. a 2. ročníku a příslušných třídách Montessori, obdrží žáci 1. a 2. ročníku v tento den Výpis z vysvědčení, žáci příslušných tříd Montessori mající prezenční výuku, vysvědčení.

Ministerstvo školství rozhodlo na základě vyhlášky obecné povahy, že všem ostatním žákům 3. – 9. ročníku budou výpisy z vysvědčení nebo vysvědčení předána do tří dnů po návratu do školy.

Žáci 3. – 9. ročníků a příslušných tříd Montessori v distanční výuce a jejich zákonní zástupci, se mohou seznámit s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2020/2021 v elektronické žákovské knížce – záložka pololetní hodnocení, kde jim bude klasifikace zpřístupněna dne 28. 1. 2021.

Vyučování bude tento den ve škole ukončeno po 4. vyučovací hodině v 11,30 hod. Distanční výuka proběhne podle rozvrhu.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

Pololetní prázdniny

V pátek 29. ledna 2021 probíhají jednodenní pololetní prázdniny. Školní jídelna i školní družina jsou v tento den mimo provoz. V době pololetních prázdnin bude škola pro veřejnost uzavřena. Prezenční a distanční výuka bude opět probíhat v pondělí dne 1. 2. 2021.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu PS Parlamentu ČR byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Ilona Garguláková

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ke dni 14.10.2020

  • Rodiče dětí, kteří k dnešnímu dni nedovršili 10 let věku, mohou z tohoto důvodu čerpat ošetřovné.

  • Rodiče se mohou v péči střídat bez omezení.

  • Žádost o ošetřovné nevystavuje příslušná škola, ale samotný zaměstnanec- zákonný zástupce dítěte, který po ukončení kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce předá vyplněnou svému zaměstnavateli.

  • Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.


Pokyny ke školní docházce 1. 9. 2020 a Pokyny pro školní rok 2020-21

Doporučení:

I letos upozorňujeme na obtížnou dopravní situaci v okolí školy. Doporučujeme proto, aby rodiče doprovodili své děti do školy pěšky, případně nechali svá vozidla v dostupné vzdálenosti od školy a doprovodili své děti pěšky. Vyhnete se tak kritickým dopravním situacím.

Za pochopení děkujeme

Mgr. Ilona Garguláková, řed. školy


Pokyny pro školní rok 2020-21.pdf
Pokyny ke školní docházce 1. 9. 2020.pdf

Upozornění pro rodiče - žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let elektronicky

V zájmu ochrany Vás rodičů i našich zaměstnanců Vás žádáme o zasílání žádostí o ošetřovné elektronicky.

V žádosti uveďte:

  • celé jméno dítěte

  • třídu

  • rodné číslo

  • datum narození.


Vyplněnou a potvrzenou žádost budeme zasílat obratem na Vaši e-mailovou adresu dle pořadí doručení.

E-mailová adresa pro zasílání žádostí : sekretariat@zskom1.cz

Veškeré informace platné od 27. 3. 2020 přikládáme v odkazu České správy sociálního zabezpečení :

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne