Oznámení školy


Prázdninový provoz školní družiny

Během letošních školních prázdnin bude na naší škole probíhat, formou příměstského tábora, provoz školní družiny.

Ve dnech 1. - 10. 7. 2020 na téma: “Z pohádky do pohádky“ a ve dnech 17. - 26. 8. 2020 na téma: „Dětská prázdninová olympiáda“.

V červenci nás čeká cesta Pohádkovým lesem, stavění pohádkových domečků pro víly a skřítky, pohádkový kvíz, pohádkové sportování na hřišti a v tělocvičně, pohádkové tvoření, malování a soutěžení. Pohádky si budeme také společně číst a možná najdeme i pohádkový poklad na zahradě.

V srpnu se seznámíme s historií olympijských her, vyrobíme si olympijskou pochodeň jako symbol, olympijské medaile i olympijské kruhy pomocí umělohmotných vršků, čímž si připomeneme a rozvineme principy naší EKO školy. Zasoutěžíme si tradičními i inovovanými sportovními a hravými disciplínami. Olympiádu ukončíme táborákem s opečením předem hygienicky upravených uzenin.

Mgr. Marcela Plšková

vedoucí vychovatelka

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ve středu 17.6.2020 – informace pro rodiče, kteří se schůzky nemohli zúčastnit.

Info ze schůzky s rodiči budoucích prvňáčků.pdf

Dokumenty pro rodiče budoucích prvňáčků

Na základě četných žádostí rodičů našich žáků, uspořádá škola ve dnech 17. – 18. června 2020 sběr papíru od 7,00 – 15,00 hod. Sběr bude probíhat v upraveném režimu bez pomoci žáků naší školy, jak jste byli v minulosti zvyklí. Sběr nebude vážen. U školy budou pravděpodobně připraveny 2 kontejnery. Jeden kontejner na sběr kartonu, druhý na sběr novinového papíru a časopisů. Rodiče sami odloží sběr do příslušného kontejneru.

Výtěžek ze sběru bude použit na nákup výtvarných potřeb pro žáky školy. Děkujeme za pomoc a spolupráci v této nelehké době.

Ilona Garguláková

Informace k organizaci 2. stupně od 8. června 2020

II.st. informace.pdf
Pokyny pro žáky II. stupně.pdf

Informace pro rodiče dětí, které budou docházet do školní družiny od pondělí 25.5.2020

Vážení rodiče,

vyplňte prosím odchodový lístek Vašeho dítěte. Vaše dítě bude odcházet ze ŠD pouze samostatně na základě údaje v odchodovém lístku. Odchodové lístky můžete posílat denně nebo v něm poznačte dny pravidelného odchodu a čas odchodu dítěte. Lístek odevzdá Vaše dítě příslušné vychovatelce školní družiny.

Provoz školní družiny jen od 25.5.2020 od 11:00 do 16:00 hod.

Děkujeme

Formulář "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění"


čestné_prohlášení.pdf

Informace k vrácení platby za Salzburg

Vážení rodiče,

začínáme vracet platby za neuskutečněný červnový zájezd do Salzburgu. Vrácení peněz bude probíhat po etapách, a to takto:

I. v pátek 15. 5. žáci 9. A a B, kteří chodí na konzultace k PZ – peníze převezmou od p. Sotolářové ve své třídě

II. v pondělí 18. 5. žáci 9. C, kteří chodí na konzultace k PZ – peníze převezmou od p. Sotolářové ve své třídě

III. ostatní žáci 9. a 8. ročníku – ve středu 20. 5. od 8:00 – 9:15 ve vestibulu školy od p. Klimecké, příp. od 11:30 do 12:00 tamtéž od p. Sotolářové

IV. nevyzvednuté částky po těchto termínech lze vyzvednout pouze po telefonické domluvě s paní sekretářkou

Žák podepíše výdajový lístek a seznam, zároveň dostane lístek pro podpis rodičů o převzetí částky. Ten nechá doma podepsat a přinese do školy – buď p. Sotolářové do hodiny, nebo ho vhodí do schránky u vchodu školy. Pokud pro peníze přijde rodič, vše se zjednoduší a lístek rodič potvrdí na místě.

Tato informace bude zaslána i všem dotčeným rodičům na bakaláře (zprávy Komens).

Ve Zlíně dne 13.5.2020

Mgr. Darina Sotolářová

Pokyny pro žáky 9. ročníku k účasti na přípravě na přijímací zkoušky na SŠ v době od 11.5.2020

Pokyny pro žáky 9.tříd.pdf

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY A HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO ŽÁKY 9. TŘÍD OD 11. 5. 2020 PRO ÚČELY PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Informace o rganizaci výuky žáků 9. tříd.pdf

Informace k nástupu žáků I. stupně do školy od 25.5. 2020

Informace k nástupu žáků I. Stupně do školy od 25.5. 2020.pdf

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Na webu KHS ZK je nově vytvořená samostatná část věnovaná současné problematice. Více naleznete zde: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus.


Dokumenty ke stažení:


Pozvánka na výstavu výtvarných prací žáků naší školy

Milí rodiče, žáci, příznivci „výtvarky,“ zveme vás na výstavu výtvarných prací žáků naší školy, která je nainstalována již tradičně ve vstupním vestibulu Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně.

Práce vytvořené různými technikami kresby, malby i koláže jsou průřezem tvorby dětí letošního školního roku, tedy od září. Střídají se na nich témata reálná, ale i inspirovaná bohatou dětskou fantazií. Výstavu si můžete zajít prohlédnout v průběhu celého měsíce února.

Mgr. Jitka Palíková

Informace pro rodiče: od školního roku 2020/2021 nabízí ZŠ Zlín Středová 4694 přípravný stupeň ZŠ speciální

Vážení rodiče, seznamte se s nabídkou Základní školy Zlín, Středová 4694, která otevírá ve školním roce 2020/ 2021 přípravný stupeň základní školy speciální pro děti s mentálním postižením nebo pro děti s poruchami autistického spektra.


Školní družina 31.1.2020

Vážení rodiče, v pátek 31. ledna 2020 v době pololetních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen z důvodu nedostatečného počtu zájemců o pobyt ve školní družině. Přerušení provozu bylo předem projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení

Změna organizace výuky 30. ledna 2020


Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu v ukončení vyučování ve čtvrtek 30. ledna.

Výuka ukončena takto:

  • 1. - 5. ročník v 11:30
  • 6. - 9. ročník v 12:25

Výdej obědů ve školní jídelně od 11.00 do 13.00 hodin.

Provoz školní družiny ukončen v 16:00 hodin.


Provoz školní družiny ve čtvrtek 30.1.2020

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 30. ledna 2020 bude provoz školní družiny ukončen v 16:00 hodin.

Děkujeme za pochopení,


Mgr. Marcela Plšková, vedoucí ŠD

Příspěvek na školní družinu (ŠD) na 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče,

ve dnech 21., 22. a 23. ledna 2020 v době od 12:00 do 17:00 hodin bude vedoucí vychovatelka Mgr. Marcela Plšková vybírat příspěvek na školní družinu za 2. pololetí šk. roku 2019/ 2020 ve výši 1 000 Kč v hotovosti.

Během ranní družiny od 6:00 do 8:00 hodin vybírají peníze příslušné vychovatelky ŠD.

Při placení je nutný podpis zákonného zástupce dítěte (požadavek zřizovatele).

Děkuji rodičům za spolupráci,

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka


Beseda pro rodiče s lektorkou matematiky prof. Hejného 28.1.2020 od 15:30 hod.

Vážení rodiče,

zveme Vás na besedu se zkušenou lektorkou matematiky prof. Hejného Mgr. Bednářovou, která Vám vysvětli rozdíly mezi klasickou metodou výuky matematiky a metodou dle prof. Hejného. Poté Vám předvede práci v tzv. prostředích a zodpoví dotazy.

Jedná se o náhradní termín besedy, která byla v listopadu zrušena z důvodu nemoci lektorky.


Pozvánka na setkání rodičů školních dětí

Vážení rodiče,

zveme Vás na setkání podpůrné skupiny rodičů dne 29.1.2020 od 17:00 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Křižovatky ADHD - zhodnocení výsledků konference ze října 2019

Křižovatky ADHD

Na začátku října minulého roku se ve Zlíně uskutečnil první ročník konference Křižovatky ADHD aneb Různé aspekty této diagnózy. Pořadatelem byla Unie Kompas, zapsaný spolek, který ve Zlíně poskytuje sociální služby pro děti, mládež i jejich rodiny a v rámci své Poradny Logos se dlouhodobě systematicky věnuje právě dětem s diagnostikovaným syndromem ADHD – tedy poruchou pozornosti a hyperaktivitou. „Jedním z cílů naší práce je také osvěta, protože děti s hyperaktivitou jsou často vnímány jako neukázněné a nevychované,“ říká Lucie Eliášová, vedoucí Poradny Logos. „Ve skutečnosti však trpí vrozenou neurovývojovou poruchou, která se projevuje nejčastěji nepozorností, motorickým neklidem a impulzivitou. Děti pak nejsou schopné regulovat svoje chování, působí konfliktně až agresivně, a ačkoliv velmi touží po kamarádství, vztahy si neumí udržet a jejich osamělost ještě více prohlubuje jmenované obtíže. V České republice žije zhruba 135 000 dětí s touto diagnózou,“ doplnila.

Konference, která se uskutečnila pod záštitou radní Zlínského kraje paní Michaely Blahové a za finanční podpory z projektu MAP II v ORP Zlín, byla určena všem, kdo se s danou diagnózou setkávají – pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologům, rodičům. Mezi řečníky nechyběl známý zlínský lékař MUDr. Vítězslav Kouřil, který hovořil o ADHD z pohledu dětského psychiatra. Mnoho praktických informací a podnětů získali účastníci v přednášce a workshopu Mgr. Jana Uhlíře, terapeuta při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování. Jak se žije dospělému, který sám trpí touto poruchou a je současně rodičem dítěte s hyperaktivitou, sdílela sociální pracovnice Bc. Jana Špačinská. Jak děti s ADHD prožívají emoce, představila psycholožka Mgr. Pavla Tomancová, a jak lze pracovat s celým rodinným systémem dítěte s ADHD, prezentovala rodinná terapeutka Mgr. Janina Zemanová. Psycholog zlínské Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Marek Hajžman osvětlil, jak postupovat, když se nedaří spolupráce rodiny a školy.

Více než 100 účastníků zcela naplnilo kapacitu konference a ze zpětných vazeb bylo naprosto zřejmé, že téma je velmi aktuální a že přednášky, workshopy a prostor pro sdílení zkušeností přinesly zúčastněným užitek. Pedagogové získali širší náhled na diagnózu ADHD, nástroje pro efektivnější práci s touto diagnózou a pro komunikaci s rodinou. Rodičům konference poskytla možnost sdílet zkušenosti s výchovou i podporu v jejich rodičovské roli – ujištění, že neselhávají, jen mají dítě se specifickými potřebami. Dozvěděli se, jak spolupracovat se školou a jak tuto spolupráci rozvíjet. Široká veřejnost dostala informace, aby mohla porozumět chování a prožívání dětí s ADHD. To vše má přímý dopad i na děti a žáky, jejich okolí jim může lépe rozumět, rodiče i pedagogové s nimi budou komunikovat pro ně srozumitelnějším způsobem, který zajistí vzájemné pochopení, přijetí dítěte a jemu dá možnost zažít úspěch. Za podpory pedagogů budou tyto děti lépe přijímány v třídních kolektivech.

Na podzim 2020 je plánován druhý ročník této konference.

Konference „Křižovatky ADHD“ se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039.

Martina Stavjaníková

Křižovatky ADHD - zhodnocení výsledků konference ze října 2019

Křižovatky ADHD

Na začátku října minulého roku se ve Zlíně uskutečnil první ročník konference Křižovatky ADHD aneb Různé aspekty této diagnózy. Pořadatelem byla Unie Kompas, zapsaný spolek, který ve Zlíně poskytuje sociální služby pro děti, mládež i jejich rodiny a v rámci své Poradny Logos se dlouhodobě systematicky věnuje právě dětem s diagnostikovaným syndromem ADHD – tedy poruchou pozornosti a hyperaktivitou. „Jedním z cílů naší práce je také osvěta, protože děti s hyperaktivitou jsou často vnímány jako neukázněné a nevychované,“ říká Lucie Eliášová, vedoucí Poradny Logos. „Ve skutečnosti však trpí vrozenou neurovývojovou poruchou, která se projevuje nejčastěji nepozorností, motorickým neklidem a impulzivitou. Děti pak nejsou schopné regulovat svoje chování, působí konfliktně až agresivně, a ačkoliv velmi touží po kamarádství, vztahy si neumí udržet a jejich osamělost ještě více prohlubuje jmenované obtíže. V České republice žije zhruba 135 000 dětí s touto diagnózou,“ doplnila.

Konference, která se uskutečnila pod záštitou radní Zlínského kraje paní Michaely Blahové a za finanční podpory z projektu MAP II v ORP Zlín, byla určena všem, kdo se s danou diagnózou setkávají – pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologům, rodičům. Mezi řečníky nechyběl známý zlínský lékař MUDr. Vítězslav Kouřil, který hovořil o ADHD z pohledu dětského psychiatra. Mnoho praktických informací a podnětů získali účastníci v přednášce a workshopu Mgr. Jana Uhlíře, terapeuta při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování. Jak se žije dospělému, který sám trpí touto poruchou a je současně rodičem dítěte s hyperaktivitou, sdílela sociální pracovnice Bc. Jana Špačinská. Jak děti s ADHD prožívají emoce, představila psycholožka Mgr. Pavla Tomancová, a jak lze pracovat s celým rodinným systémem dítěte s ADHD, prezentovala rodinná terapeutka Mgr. Janina Zemanová. Psycholog zlínské Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Marek Hajžman osvětlil, jak postupovat, když se nedaří spolupráce rodiny a školy.

Více než 100 účastníků zcela naplnilo kapacitu konference a ze zpětných vazeb bylo naprosto zřejmé, že téma je velmi aktuální a že přednášky, workshopy a prostor pro sdílení zkušeností přinesly zúčastněným užitek. Pedagogové získali širší náhled na diagnózu ADHD, nástroje pro efektivnější práci s touto diagnózou a pro komunikaci s rodinou. Rodičům konference poskytla možnost sdílet zkušenosti s výchovou i podporu v jejich rodičovské roli – ujištění, že neselhávají, jen mají dítě se specifickými potřebami. Dozvěděli se, jak spolupracovat se školou a jak tuto spolupráci rozvíjet. Široká veřejnost dostala informace, aby mohla porozumět chování a prožívání dětí s ADHD. To vše má přímý dopad i na děti a žáky, jejich okolí jim může lépe rozumět, rodiče i pedagogové s nimi budou komunikovat pro ně srozumitelnějším způsobem, který zajistí vzájemné pochopení, přijetí dítěte a jemu dá možnost zažít úspěch. Za podpory pedagogů budou tyto děti lépe přijímány v třídních kolektivech.

Na podzim 2020 je plánován druhý ročník této konference.

Konference „Křižovatky ADHD“ se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039.

Martina Stavjaníková

Workshop pro rodiče (k rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání a odstraňování nerovností ve vzdělávání)

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na workshop k rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání a odstraňování nerovností ve vzdělávání.

Workshop povede Mgr. Monika Fojtáchová, lektor a mentor ve školství a v oblasti sociální, ve vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků.

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 16:00 do 18:00 hodin.

Místo setkání: ulice Zarámí 4421, 4. patro, Zlín, zasedací místnost č. 2, dv. č. 435.

Účast na workshopu je bezplatná. Kapacita je omezená.

Přihlásit se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqeC61QyiBhVByeri7i4iGgKgcYXc6XXRYEKwJql_ZL9DeRw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Sběr papíru 17. – 18. 6. 2020