Aktivity školy, soutěže

školní rok 2020-2021


Obhájení druhého titulu Ekoškoly

I přes nelehké období se nám podařil jeden výjimečný čin. Už podruhé se nám podařilo získat vysoce ceněný mezinárodní titul Ekoškoly. Cesta k němu nebyla zrovna lehká, proto si získaného titulu nesmírně vážíme.

Na jaře letošního roku jsme se přihlásili k jeho obhajobě. Vůbec jsme nevěřili, že se nám podaří v době pandemie COVID – 19, v době, kdy byly uzavřeny školy a probíhala distanční výuka, obhájit titul ještě v letošním roce.

Nasazením všech žáků ekotýmu pod vedením pana učitele Helmera, s pomocí paní učitelky Haasové a paní vychovatelky Leciánové, se společná setkávání uskutečňovala online a členové ekotýmu dopilovávali záležitosti, které byly nutné k auditu.

Za přísných hygienických opatření navštívily 19. 6. 2020 naši školu auditorky, které zhodnotily práci ekotýmu, všech žáků i zaměstnanců školy, zařazení ekologické a environmentální výchovy do vyučování a na základě ekologického stavu školy nám byl udělen titul mezinárodní Ekoškol. Na získání dalšího titulu Ekoškola jsme se důsledně připravovali už od přiznání prvního titulu v roce 2018. Průběžně jsme usilovně plnili stanovené cíle čtyř oblastí. Mezi ně patří snaha zlepšit prostředí školy a redukovat spotřebu vody, energie i odpadů. Do měsíčních plánů byly zařazovány akce celoškolní, třídní i akce školní družiny, které směřovaly k plnění podmínek mezinárodního programu Ekoškola a druhé obhajobě titulu. Velké poděkování patří žákům a žačkám ekotýmu, zejména z řad 9. ročníku. Doufáme, že si svůj vztah a postoj k životnímu prostředí přenesou i na střední školy.

Jsme všichni rádi, že se nám obhajoba podařila, že naší snahou je mít k ekologii blízko a že nám záleží na tom, aby se i děti do ochrany životního prostředí zapojovaly. Zároveň je získání titulu výzvou k nastavení a plnění v dalších oblastech ekologické výchovy


Adaptační kurzy v 6. a 8. ročníku

Adaptační pobyty v letošním školním roce se konaly v nízkoprahovém zařízení

pro děti a mládež T-klub. Zúčastnily se jich 3 šesté a 2 osmé třídy společně

se svými třídními učiteli. V průběhu dopoledne proběhly bloky složené z různých

aktivit zaměřené na navození pozitivní atmosféry ve třídě, aktivizace spolupráce

ve skupinách, řešení problémových situací a navození příznivého klimatu ve třídě.

Na závěr byla vždy závěrečná reflexe programu.

Žáci si program užili i přes to, že se těšili na společně prožité 3 dny v přírodě a pobyty

splnily očekávání.

Adaptační pobyty se uskutečnily z příspěvku z rozpočtu statutárního města Zlína.

6.A

Už na konci června bylo jasné, že se šesťáci nemohou těšit na tradiční třídenní zářijové adaptační kurzy. Nepřítel Covid zasáhl. Jako náhradu proto přivítali alespoň jednodenní pobyt v T-klubu.

Dopolední program v duchu seznamovacích aktivit žáci ocenili, přestože některé hry změnily charakter kvůli nošení roušek. Byla jim také nabídnuta možnosti využití trávení volného času v této organizaci i mimo školu. Návštěva tedy určitě nebyla zbytečná a přispěla k lepšímu poznání kolektivu tříd.

Mgr. Darina Sotolářová

Vyjádření lektora:Vypozoroval jsem, že prakticky mají žáci vše velmi dobře „zmáklé“ – je vidět, že vzájemná spolupráce a pomoc je něco, co mají po 1. stupni v krvi.V průběhu programu byla ve třídě velmi příjemná a pohodová atmosféra, díky tomu se stihlo i více aktivit než je jindy běžné. I paní třídní učitelka si pochvalovala práci ve třídě.

Program:

„Vymění si místo…“

Ice-break hra „Opičí král“

„Hledání dvojic“

„Deka“

„Vtahování do kruhu“

„Molekuly“ + rozbor typických situací a vzorců chování žáků ve třídě

„Živé sochy“, zaměřená na spolupráci v menších skupinkách

„Městečko Palermo“

8.A

Po krátkém vzájemném představování následovaly tři bloky, které byly zaměřené na hry posilující vzájemnou komunikaci a spolupráci ve třídě. Osmáci si většinu her užili, nejvíce atraktivní bylo "vytahování" chlapců děvčaty ze židlí a obráceně. Nejvíce adrenalinové byly vzájemné souboje molitanovými tyčemi. Přestávky mezi jednotlivými přestávkami žáci využili dle vlastního uvážení, mnozí přitom využili možnost zahrát si fotbálek nebo šipky. Žáci byli s aktivitami velmi spokojeni, o to více je mrzí, že současné hygienické normy znemožňují možnost účasti na vícedenním kurzu.

Mgr. Jaroslav Helmer

Vyjádření lektora:

V poslední části programu se žáci více uvolnili a dokázali o svých vztazích otevřeněji hovořit. Zdálo se, že program velmi ulehčil komunikaci a prospěl atmosféře ve třídě.

Program:

„Vymění si místo…“

Ice-break hra „Opičí král“

„Hledání dvojic“

aktivita „Vtahování do kruhu“

„Karimatky“

„Městečko Palermo“


Celé Česko čte dětem

Mohli bychom si akci pojmenovat také jako Celá naše škola čte dětem. Nejen, že děti čtou ve čtenářských koutcích a prezentují přečtené knihy. Dětem předčítají vybrané knihy i paní učitelky! Myslím, že můžeme říci: Naše škola žije knihami.

Týdenní projekt Celé Česko čte dětem měl úspěch. Týden děti hádaly, malovaly nebo hrály příběhy z knih.

Začali prvňáčci. V krátké ukázce poznali neposluchu Budulínka a lstivou lišku. Děti vytvořily leporelo, hrály divadlo, podívaly se na ilustrace ke známé pohádce.

Druháci hledali švédskou silačku se zrzavými vlasy. Podle všech indicií našli Pipi.

Žáci třetí třídy zůstali na Valašsku. Poradili si s ukázkou z knihy Krysáci. Sestavili celou partu i s trpaslíkem Ludvíkem.

V závěru týdne jsme se se čtvrťáky a páťáky vydali do fantastického světa faunů, kentaurů a najád, ve kterém děti odhalily oblíbenou sérii knih Letopisů Narnie.

Mgr. Pavlína Absolonová a Mgr. Hana Čambalová

Projekt Kamarádi

Tento čtvrtek jsme se konečně i přes nepříznivou dobu mohli setkat a seznámit s vybranými zástupci našich velkých kamarádů - deváťáků. Předali jsme jim obrázky, které jsme si pro ně připravili, a oni nám za to přečetli pohádku O třech prasátkách. Společně jsme si hezky popovídali a dozvěděli jsme se navzájem o sobě spousty zajímavých informací. Děkujeme jim za jejich návštěvu a už teď se těšíme na další setkání s nimi.

Žáci 1.B a Mgr. Martina Zetíková, třídní učitelka

Projekt Den české státnosti ve 4. a 5. ročníku

Ve 4.A jsme se celý týden seznamovali s různými knihami, ve kterých se příběh svatého Václava objevuje. Našli jsme komiks, který vypráví legendu o sv. Václavovi a jeho babičce Ludmile, ale i knihu od Martiny Drijverové Dějiny očima psa, ve které pes popisuje, jak chtěl Václava před Boleslavem ochránit. Abychom dokreslili tu správnou atmosféru, pustili jsme si Svatováclavský chorál. Ve výtvarné výchově jsme si prohlédli obrázky rotundy a vitrážových oken, které jsme pak sami zkusili namalovat.

Ve 4.B jsme prostudovali připravený text o Svatém Václavovi metodou I.N.S.E.R.T. Prezentovali ve skupinách. Zhlédli krátký film z cyklu Dějiny udatného českého národa. Prohlédli si obrázky v knize k danému tématu. Podle nashromážděných informací psali a ilustrovali list do kroniky.

Ve výtvarné výchově v 5. A jsme si povídali o životě Sv. Václava a legendách, které se o něm vypravují. Ukázali jsme si slavná výtvarná díla s náměty z jeho života a zaměřili se na iluminované rukopisy. Děti se seznámily s pomůckami, materiály a způsoby práce v písařských dílnách, prohlédly velkou obrazovou knihu "Nejkrásnější bible středověku". Na předtištěný historizující text si poté vyzkoušely nakreslit ozdobnou borduru s rostlinnými nebo geometrickými ornamenty a výjevy ze života Sv. Václava.

V třídě 5.B jsme nejprve poznávali osobnost knížete Václava podle připravených indicií. Potom jsme společně skládali legendu o jeho životě. Nakonec jsme pracovali s krátkým textem, kde jsme se zjistili, proč je zrovna tento muž patronem naší země, a zároveň jsme si procvičili pády podstatných jmen.

Mgr. Lenka Bárová

Den jazyků

V sobotu 26.9. jsme si připomněli celosvětový den jazyků.

Tématem Evropského dne jazyků je propagace učení se cizím jazykům a podpora vícejazyčnosti. Lidé by se měli více učit cizím jazykům a to v jakémkoliv věku a napomáhat tak porozumění mezi národy.

Letos jsme kvůli koronaviru nemohli udělat oblíbený projektový den, kdy deváťáci připravují pro své mladší spolužáky spoustu jazykových aktivit.

Přesto jsme si alespoň v jednotlivých hodinách různé jazykové aktivity vyzkoušeli a dokonce jsme pod vedením paní Klimecké, Palíkové a Trojnové napsali dopisy do řady evropských škol v rámci projektu e-Twinning. Však už došly i odpovědi. Můžete se na ně podívat na nástěnce ve 3. patře.

Je hezké, že se už v šesté nebo sedmé třídě můžeme anglicky domluvit s někým na druhém konci světa.

Jazykové znalosti nám umožňují nahlédnout do jiných lidí, kultur a tradic.


Blanka Trojnová