Den Země

V měsíci dubnu probíhá na II. stupni školy projektový den s názvem Den Země. Obsahově je cílen k Dni Země, který Evropa oslavuje 22. dubna. Učitelé si připraví pro věkově heterogenní skupiny žáků dílny zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v environmentální oblasti. Učivo dílen stojí na předmětech matematika, český jazyk, angličtina, přírodopis, zeměpis, tělesná výchova, chemie, informatika, výtvarná výchova a další podle nabídky pedagogů. Žáci mají ten den 4 vyučovací hodiny, které si sami volí do osobních rozvrhů. Absolvování každé dílny zaznamená vyučující do žákova rozvrhu razítkem, svým podpisem atd. V páté vyučovací hodině se setkají kolektivy stálých tříd se svými třídními učiteli a rozeberou celý den. Ohodnotí dílny, co se jim líbilo, co bylo zajímavé a co by příště nedoporučili. Přínosem projektového dne je nejen předání nových poznatků žákům jinou formou, ale především jejich osobnostně sociální rozvoj. Děti jsou ve věkově smíšených skupinách, poznávají a seznamují se navzájem. Starší pomáhají mladší m s úkoly a tím je motivují k lepším výkonům. Předcházíme tím možným negativním jevům v kolektivech, protože navázání přátelství napříč ročníky zaručuje minimalizaci nezdravých vztahů.