Adaptační pobyty pro žáky 6. a 8. ročníku.

Cílem třídenního adaptačního pobytu pro 6. a 8. ročníky je nejen vytvoření respektujícího se kolektivu žáků dané třídy a navození pozitivní nálady pro nadcházející školní rok, ale také cvičení konfliktních situací a nalezení společensky přijatelných způsobů jejich řešení ( bez fyzického či slovního napadání ) a vymezení pojmů diskriminace a tolerance.Pomocí prožitkových metod, hraní v rolích a prvků osobnostně sociální výchovy jsou děti konfrontovány s různými druhy patologických vztahů v kolektivech, učí se je rozpoznat, bránit se jim, požádat o pomoc, řešit problémy.Třídenní kurzy jsou součástí ŠVP Barevná škola. Výstupy kurzu vyhodnocujeme a rozbory jsou vodítkem pro další práci učitelů s kolektivy tříd. Na základě naší několikaleté praxe můžeme potvrdit, že kurzy stanovené cíle plní, absolventi udržují mezi sebou navzájem, mezi učiteli i rodiči dobré vztahy. Míra negativních jevů ve vztazích žáků naší školy na II. stupni je snížená.