Info‎ > ‎

Školská rada

Dokumenty ŠR a zápisy z porad

  • zápis č.2 2018 - příprava.pdf   81 kB – 6. 9. 2018 4:59, ZŠ Komenského I, Zlín (v.1)
  • ŠR - archiv členové 2015-2018.rtf   52 kB – 27. 3. 2018 3:08, ZŠ Komenského I, Zlín (v.2)
  • Zápis22017-školská rada_0001.pdf   419 kB – 8. 9. 2017 4:36, ZŠ Komenského I, Zlín (v.1)
  • zápis č.1 2017.pdf   487 kB – 5. 5. 2017 3:20, ZŠ Komenského I, Zlín (v.1)
Zobrazuje se 4 souborů ze stránky Školská rada.

Členové školské rady

Členové školské rady

Dne 5. 3. 2018 proběhly volby do Školské rady Základní školy Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace zástupců  za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě usnesení Rady města Zlína č. 782 / 21 R / 2005 byli s účinností od 5. 3. 2018 jmenováni do funkce

za zákonné zástupce žáků:

  • Ing. Stefányi Ladislav
  • Jitka Bezoušková

za pedagogické pracovníky školy

  • Mgr. Zuzana Onderková
  • Mgr. Zdeňka Velebová

za zřizovatele

  • Petra Dlabajová
  • Ing. Libuše Holá

Ze zákona

ZÁKON č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  701 kB verze 1 3. 3. 2016 5:13 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  419 kB verze 1 8. 9. 2017 4:36 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  487 kB verze 1 5. 5. 2017 3:20 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  421 kB verze 1 10. 10. 2016 5:32 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  81 kB verze 1 6. 9. 2018 4:59 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stáhnout
  52 kB verze 2 27. 3. 2018 3:08 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2010/2   81 kB verze 2 1. 10. 2014 1:10 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2010/1   82 kB verze 2 1. 10. 2014 1:10 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2011/1   82 kB verze 2 1. 10. 2014 1:10 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2011/2  80 kB verze 2 1. 10. 2014 1:10 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2013/1   83 kB verze 2 1. 10. 2014 1:09 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2012/2   87 kB verze 2 1. 10. 2014 1:09 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2012/3   85 kB verze 2 1. 10. 2014 1:09 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Zápis 2014/2  86 kB verze 3 1. 10. 2014 1:09 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  48 kB verze 2 3. 3. 2016 3:52 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  500 kB verze 2 3. 3. 2016 3:52 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  609 kB verze 3 5. 5. 2017 3:20 ZŠ Komenského I, Zlín