Dalton‎ > ‎

Učitelé o Daltonu

Daltonská výuka je jedním z mnoha druhů pedagogických směrů, které se uplatňují ve větší i menší míře v českém školství po roce 1989. Do této doby převládala pouze jednotná výuka se stejným vzděláváním programem na všech školách v republice. Snahy škol a školských zařízení začaly být takové, aby se tradiční prvky začaly prolínat s prvky méně známými, netradičními např. Jenský plán, Dalton, škola Monttesori aj.

Seznámení naší školy s Daltonem

Naše škola začala s výukou Daltonu ve školním roce 2015 a to s výukou pouze na prvním stupni. Inspirací se nám stala ukázková hodina a návštěva jedné  brněnských škol v centru města, kde Dalton funguje již mnoho let a je stěžejním programem této školy.

Aplikace Daltonu v naší škole

Každá paní učitelka si vytvořila svůj osobitý styl a systém, podle kterého si Dalton do hodin začleňuje. Máme na to vyčleněny většinou pátky a to 1. a 2. vyučovací hodinu v uceleném bloku. Takže do měsíce většinou čtyřikrát. Zařazujeme již probranou látku, kterou si žáci mohou v daltonských hodinách zopakovat a prohloubit. Z hlavních předmětů se prolíná učivo jazyka českého, matematiky, angličtiny, přírodovědy, vlastivědy atd.

Práce žáků v rámci Daltonu

Pro tuto práci je typická samostatnost, spolupráce, svědomitost z odvedené práce. U mladších žáků je téma Daltonu vybráno učitelem, starší děti si téma volí samy např. Čína, psi, delfíni, balet atd. Žák na téma, které si zvolil, připraví malý projekt – prezentaci pro spolužáky. Ostatní si mohou přinést věci s tématem související a dostanou za aktivní přístup body navíc. Učitel zpracuje pracovní listy, kde se objevují jednak úkoly povinné a dále volitelné – nepovinné. Záleží už na žácích, zda je ještě mají čas a chuť úkoly plnit. V průběhu celého bloku se žáci radí a spolupracují ve skupině, dvojici nebo zcela sami, záleží na nich. Za odvedenou práci jsou všichni bodově hodnoceni na daltonském metru. V průběhu práce si sami volí tempo a to, které úkoly budou dělat první atd. K dispozici mají knihy, encyklopedie, PC a jiné materiály. S učitelem se mohou poradit v případě, kdy nenašli odpovědi na své otázky ani u spolužáků ani v pomůckách. Na závěr proběhne závěrečné sebehodnocení a bodování.

Výhody daltonského plánu

Výhodou tohoto principu výuky je hlavně to, že se děti naučí týmově spolupracovat a být zodpovědní za svou práci. Rozvíjí také u dětí samostatnost a schopnost slabšímu partnerovi poskytnout radu a pomoc. Děti nemusí sedět v lavicích na jednom místě a učí se plánovat si čas. V budoucnu tak nabývají více sebevědomí a zodpovědnosti k učení a práci, kterou uplatní i ve svém budoucím životě.

Mgr. L. Köglerová , Mgr. D. Honsová