Dalton‎ > ‎

Dalton ve třídách ve šk. roce 2018 - 2019

Daltonská výuka ve šk. roce 2018 - 2019

2.A

Od října začne probíhat daltonská výuka. Také letos budou témata pojmenována podle toho, co probíráme ve výuce. Novinkou by měla být inspirace knihou, kterou právě společně čteme.Připomenu zde základní ideály a principy této výuky:

-        samostatnost : děti se učí zodpovědnosti za svoji práci ,

-        spolupráce : učí se pracovat v kolektivu, spolupracují  v týmu

-        volnost : za své učení jsou zodpovědné

-        plánování :zvolí si čas, tempo a pořadí úkolů

Děti začnou nejprve pracovat na úkolech povinných.Mohou si je zkontrolovat a pak si vybrat z tzv. úkolů bonusových-extra.Výběr je ovlivněn uněkterých dětí bodovým ohodnocením. Někdo si vybírá podle atraktivity úkolu, i když za něj získá menší počet bodů. Někdo si vybere úkol složitější, protože za něj získá více bodů. Na konci bloku každý zhodnotí svou práci,můžou ocenit také pomoc kamaráda. V daltonském bloku není práce hodnocena známkou, pouze body za splněné úkoly.

Mgr. Jana Haasová 

2.B

„DALTONSKÉ PÁTKY“

O principech a zásadách Daltonské výuky jsme se seznámili již v minulém školním roce. Letos se budeme věnovat daltonskému vyučování pravidelně každý pátek. Náplní bude procvičení právě probíraného učiva a rozvíjení vazeb mezi jednotlivými vyučovacími předměty.

Pro každý „Daltonský pátek“ bude pro děti připravená sada úkolů o různém stupni obtížnosti. Žáci si práci řídí sami podle svých schopností. Na závěr proběhne společná reflexe vykonané práce a vysvětlení obtížnějších typů úloh. V rámci této aktivity se žáci učí pracovat s textem, vyhledávat informace, diskutovat na daný problém a přijímat zodpovědnost za vykonanou práci.

Mgr. Hana Kovářová

3.A

Daltonský blok probíhá v naší třídě 1x týdně v pátek 1-2 vyučovací hodiny dle potřeby. Úkoly jsou vybrané z probraného učiva a jsou povinné a nepovinné. Děti si samy volí, kterým úkolem začnou a kterým skončí. Na magnetické tabuli si ke svému jménu dají barevný magnet, aby bylo poznat, co už mají  splněno. Na daltonských metrech se zaznamenává počet bodů za splněné úkoly. Na závěr si společně v kruhu zhodnotíme, jak se dařilo úkoly splnit.

Mgr. Iva Kusbachová

4. A

V letoším školním roce se naše práce dle Daltonského plánu započítává do celoroční hry na téma Harry Potter.  Tentokrát pracujeme průběžně během celého týdne. Úkoly máme vystavené na nástěnce a můžeme si vybrat, kterým začneme a co si necháme na později. Když máme hotové povinné úkoly, můžeme získat bonusové body za speciální úlohy. Pokud si nevíme rady, spolupracujeme a vyhledáváme potřebné informace v dostupných materiálech. Stejně jako v Bradavicích jsme rozděleni do čtyř kolejí, ve kterých se naše body sčítají. Společně pak putujeme herním plánem po kouzelném světě a těšíme se, že získáme kámen mudrců :-) 

Mgr. Eva Pelikánová

5.A
Daltonský blok míváme jednou týdně a patří u dětí k nejoblíbenější části týdne. Děti si mohou sednout, s kým chtějí, podle potřeby si spojují lavice, vzájemně si při práci pomáhají, co neví, musí dohledat v učebnicích, sešitech či knížkách. Paní učitelka zde jen tiše přihlíží a pomůže jen "v nouzi nejvyšší".
Děti nejprve pracují na plnění úkolů povinných, až poté si libovolně volí extra úkoly navíc.  Splněné úkoly děti zaznačují v průběhu práce na daltonské tabuli pomocí magnetů. Povinné úkoly se většinou týkají aktuálního učiva, extra úkoly jsou naopak velmi rozmanité, často plnitelné formou hry, hádanky, hlavolamu či čtení. Každý si volí to, co ho baví, na co má aktuálně chuť.
Blok vždy končíme hodnotícím kruhem, kde může každý říct, jak se mu práce dařila, co bylo náročné, co naopak snadné.
V pondělí ráno pak opravené daltonské listy rozdáváme, děti si posunují na svých metrech daný počet bodů. Nejlepší "daltonáři" jsou pak na konci školního roku odměněni.

Mgr. Hana Čambalová 

5.B

Hlavní myšlenka: podporování aktivní práce žáků.

Základ daltonské výuky: samostatnost, zodpovědnost, spolupráce.

Zapojení všech žáků do výuky směřuje k týmové práci, která je důležitá pro jejich budoucí profesní život. Na základě předem stanovených pravidel plní žáci stanovené úkoly, přičemž si vybírají místo ke své práci (v lavici, na koberci, na chodbě aj.), pořadí úkolů (čím začnou) i způsob zpracování (samostatně nebo ve spolupráci). Dostatek svobody při učení vede žáky k zodpovědnosti i k uvědomění si svých schopností a dovedností. Každý pracuje svým tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Ke sledování žákových pokroků během výuky slouží tabulky, ve kterých si žáci individuálně značí plnění úkolů. Zvyknout si tak na určitý systém práce, který je ukazatelem jak pro učitele, tak pro spolužáky. Za svou práci nesou zodpovědnost a jsou vedeni k dokončení započaté práce a k celkovému zhodnocení své práce. Během daltonské výuky si upevňují své vědomosti, neboť nejvíce se naučí a zapamatují to, k čemu dospěli sami nebo ve spolupráci se svými spolužáky. Učitel je při daltonské výuce v roli poradce, který poskytuje pouze návod k řešení, ne správnou odpověď. V daltonské výuce se učitel může žákům ve větší míře individuálně věnovat  a efektivně diferencovat výuku  pro různé úrovně  schopností žáků.       

 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ TŘÍDĚ 

Za splněné úkoly získávají žáci body, které si vyznačují na svých daltonských metrech. Po dosažení určitého počtu bodů následuje odměna. Při Daltonu žáci procvičují probrané učivo a také se učí sociálním dovednostem. 

Daltonské principy:

Volnost: Sám/sama si vyber pořadí, tempo a  místo plnění  úkolů.

Samostatnost: Uč se spoléhat sám/sama na sebe.

Zodpovědnost: Snaž se dané úkoly splnit.

Spolupráce: Můžeš se poradit, spolupracovat.

 Dále máme stanovena pravidla, která se učíme dodržovat.

1. Pozorně si přečti zadání.

2. Snaž se vyřešit úkol sám/sama.

3. Pomoc hledej v encyklopedii, učebnici, sešitě, na nástěnce...

4Pokud si nevíš rady, požádej o pomoc spolužáka.

5. Jestliže i potom si nevíš rady, požádej o pomoc učitele.

6. Nedávej nikomu opisovat, snaž se jen poradit a vysvětlit.

7. Úkol podepiš a odevzdej na určené místo.

8. Vyznač značkou splněný úkol do tabulky.

 Můžeš:           - si vybrat, který úkol splníš dříve a který později

                        - si vzít úkol navíc (extra úkol)

                        - jít na WC, posvačit

Nesmíš:           - opisovat

- říct spolužákovi úplný výsledek

- vykřikovat, pobíhat ani jinak rušit spolužáky

Mgr. Lenka Bárová

3.B

Daltonská výuka bude probíhat ve čtvrtek, první dvě vyučovací hodiny. Téma daltonské výuky vyplyne z právě probíraného učiva nebo příležitostných svátků. Těchto 14 dnů (první polovina října 2018) bude tématem „Zvířecí“ svátek (4.10. je mezinárodní svátek zvířat a jmenuje se tak i kapitola v JČ). Vždy jsou zařazeny povinné úkoly z JČ, M, případně PRV nebo ČT. V povinných úkolech někdy pracujeme i v pracovním sešitě nebo mám připravené pracovní listy. Nepovinné úkoly mám nastaveny tak, aby si mohl každý vybrat to své - čtení, malované počítání, rébusy, úkoly zaměřené na PČ, ne však zbytečnosti. Snažím se, aby i nepovinný úkol procvičoval učivo. Vyhodnocuji do druhého dne. Pokud se podaří, určitě je lepší vyhodnotit hned ten den. Začínáme, uvidíme, jak to půjde. Děti si posouvají body na metrech. Vypracované listy zakládají do složek.

Mgr. Pavlína Absolonová


4.B

Výuka Daltonského bloku probíhá u nás ve třídě vždy v pátek dvě vyučovací hodiny. Každý blok je vždy zaměřen na určité téma (Vesmír, balet, budoucnost,..), aby se žáci dozvěděli i něco ´navíc´. Výuka začíná krátkou prezentací na dané téma a následně žáci samostatně vyplňují pracovní listy, kterými většinou procvičují již zvládnuté učivo jazyka českého či matematiky. Výjimečně jsou pracovní listy zaměřeny na učivo přírodopisu či vlastivědy. Pracovní listy obsahují jak úkoly povinné, tak úkoly dobrovolné a žáci postup své práce zaznamenávají pomocí magnetů na Daltonskou tabuli, kterou máme vyvěšenou ve třídě. Tak si mohou žáci zkontrolovat i to, jak jsou na tom jejich spolužáci. Dobrovolné úkoly děti plní až v okamžiku, kdy mají hotovy všechny úkoly povinné a za jejich správné vyplnění získávají extra body. U nás ve třídě klademe důraz na vzájemnou pomoc spolužáků, tudíž je zcela běžné, že si žáci navzájem pomáhají pochopit zadání úkolu či vyplňovat cvičení. Děti mají dovoleno využívat knihy, encyklopedie, pravidla českého pravopisu, sešity, popřípadě si vyhledat informace na internetu. Závěr Daltonského bloku je vždy zakončen sebereflexí, kde žáci diskutují o tom, co pro ně bylo lehké a co naopak složité a mohou porovnávat své zážitky z práce. Každý pracovní list je vždy zkontrolován, chyby jsou opraveny a žáci dostávají za své výkony body. Body sčítáme každý týden a společně s dětmi je zaznamenáváme na Daltonské metry. Na konci školního roku nás pak bude čekat vyhodnocení celé práce.

Mgr. Michaela Pospíšilová

 

 

 

Comments