Akce školy‎ > ‎

Ekologická výchova ve škole

EVVO ve škole

  • EVVO v průřezových tématech

-    ekosystémy (organismy v ekosystémech – Př, chráněná území a přírodní krajiny – Ze)

-    základní podmínky života (Slunce a tepelné záření, voda a vzduch – Fy, Př)

-    lidské aktivity a problémy život. prostředí (obnovitelné zdroje energie – Fy, plasty – Ch)

-    vztah člověka k prostředí (globální problémy města – VkO)

  • EVVO v projektovém vyučování

-  Kamarádi – vytvoření vazby na základě celoroční spolupráce mezi deváťáky a prvňáčky.

-  Den jablka (říjen) – prezentace tříd prostřednictvím stánků s ovocnými dobrotami a recepty.

-  Den naruby (březen) – vybraní žáci 9. ročníku si vyzkouší roli učitelů a učí ostatní žáky.

-  Týden zdraví (duben) – pestrá nabídka sportovních aktivit, zdravá strava, první pomoc.

-  Den Země (duben) – ekologická témata ve tvůrčích dílnách, jarní úklid lokalit ve Zlíně žáky 2. stupně v pracovních činnostech, vystoupení „Flétniček“ na náměstí.

-  Biologické odbourávání odpadů – sledování potravních řetězců v přírodě (na školní zahradě), průřezové téma v přírodopisu 6. ročníku

-  Ekosystémy – živé organismy na školní zahradě, průřezové téma v přírodopisu 7. ročníku.

-  Moje město – Zlín město zeleně (přírodopis 6. ročník), Mapa města (zeměpis 8. ročník), Zlínský region (kulturní dění ve městě, historické a přírodní zajímavosti; 1. stupeň).

-  Biosféra – deštné pralesy Amazonie (zeměpis 6. r.); Cestovní ruch – v ČR (zeměpis 8. r.)

-  Odpady – třídění odpadu ve třídě, ve škole i v domácnosti, možnosti recyklace, využití odpadového materiálu na tvorbu výrobků

-  Sběr pomerančové kůry a vršků z PET lahví

-  celoroční sběr starého pečiva pro krmení vodního ptactva (kachen) na Fryštáckém potoku (školní družina)

-  Sbírka pro psí útulek Vršava (2krát ročně)

-  výchovně vzdělávací projekt „Nejbohatší ekosystémy planety Země“ společnosti Green Life – vzdělávací film, soutěž a beseda na téma přírodní ekosystémy naší planety a divoká příroda, ochrana deštného pralesa v Indonésii a záchrana tygra sumaterského (listopad)

-  Chráníme poklady Země – hlavní celoroční projekt „Ochrana lesa – les vůní, barev a zvuků“ – návštěva výukových programů ZOO Zlín, DDM Astra, Muzea jihovýchodní Moravy a dalších center ekologické výchovy

-  Den padajícího listí – projektový den 1. stupně na téma „Les“

  • EVVO ve výukových programech

-  Pohodáři – „Východ Arabského poloostrova - Omán“ (Velké kino ve Zlíně, 2. st., květen)

-  Zubní hygiena (přednáška pro 8. a 9. ročník)

-  Preventivní program o AIDS (přednáška pro 9. ročník)

-  ZOO Zlín – výukové programy ve středisku Tyrol: Africké savany, Amazonská džungle, Život pod mořskou hladinou, Ledové světy

-  Muzeum jihovýchodní Moravy – výukové programy především pro 1. stupeň: Pátrání po místě, Tatrou na černý kontinent a do nového světa (J. Hanzelka a M. Zikmund), Tenkrát na starém venkově, Filmové putování s Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem, Seznamte se s panem Prokoukem, Bádání po středověkém Zlíně, Vycházka mezi stromy, Co je to muzeum, Šupiny, peří, srst, Letem zvířecím světem, Lidové zvyky a tradice.

-  DDM Astra Zlín – nabídka programů: Hurá nakupování, Životní cyklus výrobku, I bioodpad má své místo, Elektroodpad, Odpady v potravinářském průmyslu, Meteorologie, Fenologie, Hadi – želvy – krokodýli, Hlodavci (1. a 2. stupeň)

  • Soutěže o tématech EVVO

-  Poznej a chraň – přírodovědná a ekologická soutěž (Ekocentrum Čtyřlístek, březen)

-  Ekoolympiáda (ZŠ Štípa, 8. a 9. ročník, květen)

-  školní a okresní kola olympiád: zeměpisná, fyzikální, biologická a chemická (průběžná příprava zájemců, soutěže proběhnou koncem zimy a na jaře)

-  výtvarné soutěže o tématech EVVO, internetová zeměpisná soutěž Eurorebus

  • EVVO v pěstitelství (v pracovních činnostech):

-    pokračování projekt „Školní zahrada jako přírodní učebna“

-    revitalizace školní zahrady, další výsadba nových okrasných a ovocných rostlin

-    péče o školní zahradu a údržba blízkého okolí školy (jarní a podzimní úklid)

-  údržba květinové výzdoby v prostorách školy

- pěstování zeleniny a okrasných květin na školním pozemku

-  výsadba koutku léčivých rostlin a trvalek na školní zahradě

  • Pobyty, exkurze a DVPP

-  Adaptační pobyt (pro 6. a 8. ročník), Škola v přírodě (pro I. stupeň), Lyžařský výcvikový kurz (pro 7. ročník), školní výlety, kulturní představení (kina, divadla, koncerty)

-  Sběrný dvůr Zálešná – exkurze v rámci praktických činností (možnosti recyklace)

-  exkurze do Osvětimi jedenkrát za dva roky (holocaust), zájezd do Anglie

-  Krajský veletrh programů a aktivit EVVO ve Zlíně (ZOO Lešná)

-  Krajská konference o EVVO v Uherském Hradišti

-  pravidelné setkávání koordinátorů EVVO zlínských škol na MMZ – konzultace, výměna zkušeností, diskuse, přednášky, propagační materiály

-  exkurze v areálu ZOO Zlín pro 1. a 2. stupeň u vybrané přírodně pojaté expozice nebo v pavilonu čtyř kontinentů: Afrika, Asie, Austrálie, Amerika

-  exkurze do Hasičského záchranného sboru ve Zlíně

-  Filmový festival pro děti a mládež (návštěva představení s tématem EVVO)

-  Stromové slavnosti 2013 – Den stromů (park Svobody, Zlín)

-  volitelné předměty (Ekologický přírodopis, Zeměpisné praktikum, Praktikum z fyziky) a zájmové kroužky (chemický, nabídnut pěstitelský)

 

  • Informační aktivity v oblasti EVVO

-    nástěnky, plakáty a výstavky v prostorách školy týkající se EVVO

-    seznamování pedagogického sboru s aktuálním programem a akcemi k EVVO

-    informovanost rodičů a veřejnosti o akcích EVVO na webových stránkách naší školy

-    přístup k informacím: školní knihovna (žákovská + odborné příručky pro pedagogy), připojení k internetu v kabinetech a některých učebnách

-    dotazníky a ankety monitorující úspěšnost programů EVVO, sociální klima ve třídě

-    školní časopis „Čtvera“, školní parlament

  • Poradenství a spolupráce v EVVO

-    členství v síti škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) – informační servis a metodická podpora prostřednictvím časopisu Bedrník

-    spolupráce s Odborem životního prostředí a zemědělství – Magistrátu města Zlín

-    využívání programů a služeb v oblasti EVVO pro základní školy:

-          ALCEDO – středisko volného času (Vsetín)

-          LÍSKA – občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji (Vsetín)

-          Ekocentrum Čtyřlístek o. s. (Zlín)

-          Muzeum jihovýchodní Moravy a Baťův institut 14/15 (Zlín)

-          DDM Astra Zlín – centrum ekologické výchovy

-          Centrum Veronica Hostětín (Bojkovice)

-          ZOO a zámek Zlín – Lešná – oddělení výchovy a propagace

-          Sdružení Tereza (Praha)

-          Přírodovědné centrum Trnka (Uherské Hradiště)

-          Žabka – centrum ekologické výchovy (Staré Město)

  • Ekologizace provozu školy

-    sběr papíru (4x ročně – září, listopad, březen, červen)

-    třídění recyklovatelného odpadu ve škole – nádoby na baterie, PET-lahve a papír; kontejnery před školou na papír, plasty, elektroodpad a textil

-    úspory - šetření elektrickou energií a vodou

-    používání recyklovatelných materiálů, šetrných čisticích prostředků vůči život. prostředí

-    pestrá nabídka zdravých potravin ve školním bufetu, v prostorách školy automat na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu

-    čisté školní prostředí, dodržování hygieny, pravidelné větrání v učebnách

-    péče o zeleň a okolí školy (v rámci praktických činností – pěstitelství)