Akce školy‎ > ‎

Den Země


    V měsíci dubnu probíhá na II. stupni školy projektový den s názvem Den Země. Obsahově je  cílen k Dni Země, který Evropa oslavuje 22. dubna. Učitelé si připraví pro věkově heterogenní skupiny žáků dílny zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v environmentální oblasti. Učivo dílen stojí na předmětech matematika, český jazyk, angličtina, přírodopis, zeměpis, tělesná výchova, chemie, informatika, výtvarná výchova a další podle nabídky pedagogů. Žáci mají ten den 4 vyučovací hodiny, které si sami volí do osobních rozvrhů. Absolvování každé dílny zaznamená vyučující do žákova rozvrhu razítkem, svým podpisem atd. V páté vyučovací hodině se setkají kolektivy stálých tříd se svými třídními učiteli a rozeberou celý den. Ohodnotí dílny, co se jim líbilo, co bylo zajímavé a co by příště nedoporučili. Přínosem projektového dne je nejen předání nových poznatků žákům jinou formou, ale především jejich osobnostně sociální rozvoj. Děti jsou ve věkově smíšených skupinách, poznávají a seznamují se navzájem. Starší pomáhají mladší m s úkoly a tím je motivují k lepším výkonům. Předcházíme tím možným negativním jevům v kolektivech, protože navázání přátelství napříč ročníky zaručuje minimalizaci nezdravých vztahů.Den Země 2016

Ve čtvrtek 21. dubna se uskutečnil na druhém stupni naší školy tradiční projektový „Den Země“. Žáci byli předem rozděleni do osmi pracovních týmů, ve kterých byly rovnoměrně zastoupeny všechny třídy od 6. A až po 9. C.

Vyučující 2. stupně si pro žáky připravili celkem deset stanovišť s aktivitami, které souvisely s naší planetou Zemí, životním prostředím a znečišťováním vody.

Projektový den probíhal soutěžní formou. Každý tým během dopoledne prošel všemi deseti stanovišti, na každém z nich tým pracoval dvacet minut, účastnil se aktivit a plnil požadované úkoly. Vyučujícími byla sledována jak úspěšnost při dosahování cíle, tak i spolupráce mezi členy týmu a na konci aktivity bylo družstvo ohodnoceno soutěžní body. Nakonec byly nasbírané body každého týmu sečteny a vyhlášeny nejúspěšnější družstva.

Děkuji všem vyučujícím 2. stupně za přípravu zajímavých aktivit ke Dni Země. Věřím, že žáci ocenili jejich snahu, projektový den je obohatil a příjemně si ho užili.

Zuzana Onderová

Den Země 2015

Ve čtvrtek 30. dubna se uskutečnil na druhém stupni naší školy tradiční projektový „Den Země“. Žáci byli předem rozděleni do osmi pracovních týmů, ve kterých byly rovnoměrně zastoupeny všechny třídy od 6. A až po 9. B. Každý z těchto týmů měl přes 20 členů.

Vyučující 2. stupně si pro žáky připravili celkem deset stanovišť s aktivitami, které souvisely s naší planetou Zemí, životním prostředím a tříděním odpadů. Každý rok se zaměření projektového dne mění a letos byly připraveny dílny: Umíš třídit odpad?, Kam s nimi, Znečištění oceánů, Stromy a my, Ekohrátky na PC, Máme rádi zvířata, Znáš svou vlast?, Národní kulturní památky Zlínského kraje, Krásy a zajímavosti světa a Tajemství Země.

Projektový den probíhal soutěžní formou. Každý tým během dopoledne prošel všemi deseti stanovišti, na každém z nich tým pracoval dvacet minut, účastnil se aktivit a plnil požadované úkoly. Vyučujícími byla sledována jak úspěšnost při dosahování cíle, tak i spolupráce mezi členy týmu a na konci aktivity bylo družstvo ohodnoceno soutěžní body. Nakonec byly nasbírané body každého týmu sečteny a vyhlášeny nejúspěšnější družstva.

Děkuji všem vyučujícím 2. stupně za přípravu zajímavých aktivit ke Dni Země. Věřím, že žáci ocenili jejich snahu, projektový den je obohatil a příjemně si ho užili.

Aleš ČervenákDen Země 2015

Den Země 2014